Zemědělství jako veřejná služba

Zemědělci dělají těžkou a nepostradatelnou práci, přesto po nich musíme žádat víc. Naše krajina je v ohrožení: půda eroduje, chybí v ní voda a vytrácí se z ní život. Potřebujeme, aby se zemědělci kromě pěstování kvalitních potravin o naši krajinu také starali. Za potraviny jim zaplatíme jako spotřebitelé, péče o krajinu je však veřejnou službou, na kterou jim musíme přispět z daní. Bohatě se nám to vyplatí: zajistíme sklizně dalším generacím, připravíme se na teplá a suchá období v důsledku klimatických změn a do krajiny se vrátí pestrý život.

JAK TO CHCEME PROSADIT

Jak to chceme prosadit

Přesvědčujeme politiky o nutnosti změny pravidel v oblasti zemědělství, aby naši půdu skutečně chránila.
S odborníky jsme připravili seznam konkrétních opatření, která přispějí k ochraně půdy, vody a biodiverzity. Navrhujeme nová dotační pravidla pro posílení udržitelnosti konvenčního zemědělství, podporu ekologického zemědělství či rozvoj poradenství a výzkumu.

Seznamte se s navrhovanými opatřeními:
 

Nová dotační pravidla

České zemědělství je závislé. Na Evropě.

Tuzemští zemědělci ročně získají okolo 22 miliard korun v přímých platbách prostřednictvím evropských dotací. Tento zaběhnutý systém, spočívající převážně v plošných platbách za hektar, zemědělce nemotivuje k lepší péči o půdu.

Naším dlouhodobým cílem je přesvědčit zákonodárce, aby se dotace nevyplácely plošně, ale směřovaly na ochranu půdy, vody a biodiverzity. Nová unijní pravidla umožní, aby si stát stanovil vyšší platby za šetrné hospodaření a dodatečné podmínky pro žadatele o plošné dotace. Jaké by to měly být?

Pestrá krajina namísto monokultur

Návrat života do krajiny = alespoň 10 % půdy pro ptáky, zajíce, včely, čmeláky a další hmyz.
Ať už jde o stromořadí, polní cesty, mokřady, remízky, biopásy (dočasný porost pro ptáky a včely) nebo jiné krajinné prvky, v zemědělské krajině musí být dost prostoru pro všechny živé organismy.

Rozdělení polních lánů přírodními pásy a zmenšení jejich maximální velikosti ze současných třiceti hektarů na dvacet.
Do krajiny se tak vrátí pestrost, která je nezbytná pro biodiverzitu. Na svažitých polích navíc přírodní pásy brání rychlému stékání vody, což nás připravuje o ornici, úrodnou část půdy.

Vytvoření alespoň desetimetrového přírodního (neoraného) ochranného pásu kolem řek, potoků a rybníků.
Tento pás bude chránit vodu před znečištěním splavem chemických látek jako jsou hnojiva z půdy a okolí.

Půda plná života, celoročně chráněná vegetací

Konec holé půdy.
Půda musí mít stálé pokrytí, ať už jde o meziplodiny (vysévají se mezi dvěma hlavními plodinami) nebo ozim (plodina, která se vysévá na podzim a sklízí v létě následujícího roku). Pokryv chrání půdu před erozí. Meziplodiny mohou navíc dodat do půdy živiny, organickou hmotu, nebo prokypřit příliš utuženou půdu.

Rozšíření zeleného hnojení.
Půda potřebuje více organické hmoty, je proto nutné častěji doplňovat hnůj a kompost, využívat rostliny vázající dusík a neodstraňovat posklizňové zbytky. Organická hmota vrací do půdy život, pomáhá zadržovat vláhu a díky slepování půdních částeček také brání erozi.

Prostor pro život opylovačů a ptáků

Ponechání části luk neposečených a pastvin nespasených.
V krajině tak vzniknou přírodní ostrůvky pro opylovače a hnízda ptáků. Na opylovačích je závislá produkce 70 % druhů nejčastěji pěstovaných plodin představujících asi třetinu celkové světové produkce potravin.

Zachování tradičních květnatých luk a výsadba nových.
Nesmíme se připravovat o nejkrásnější místa v krajině s nejpestřejším životem, která poskytují úkryt a životní prostředí pro mnoho živočichů, jejich přeměnou na monotónní intenzivní produkci trav. Květnaté louky bychom měli naopak aktivně rozšiřovat.

Kde na to vzít?

Financování krajinných prvků.
Stromořadí, remízky, mokřady či biopásy nejsou levnou záležitostí, zemědělcům z nich přitom neplyne žádný produkční užitek. Úhory a ochranné pásy vyžadují jen minimální investice, další prospěšné krajinné prvky jsou však velice nákladné. Stát musí jejich výsadbu a vybudování finančně podpořit formou jednorázových dotací, a zaplatit tak zemědělcům za jejich veřejnou službu.

Podpora a snadnější přechod k ekologickému zemědělství

Ekologické zemědělství zlepšuje úrodnost půdy, brání erozi a obejde se bez masivního používání pesticidů. Do roku 2030 bychom měli ekologicky hospodařit na čtvrtině zemědělské půdy, přičemž aspoň z poloviny by mělo jít o ornou půdu, nikoliv jen pastviny a louky. V Česku se takto hospodaří jen na minimu zemědělské plochy. Klíčové je usnadnit zemědělcům přechod do ekologického režimu.
Snazší přechod na ekologické zemědělství.
Navýšení finanční podpory a umožnění postupného přechodu včetně nabídky dostupného poradenství. Tato opatření jsou nezbytná pro vyvážení rizik přechodu, jako je počáteční snížení výnosů na nepřipravené půdě či nemožnost prodeje produktů jako BIO po první dva roky. 

Nasměrování investic do ekologického zemědělství.
Stát musí nastavit dotační podmínky tak, aby vždy odpovídající část investičních dotací směřovala do ekologického zemědělství. Jinak nemůže štědře podporovanému konvenčnímu hospodaření konkurovat.

Poradenství a výzkum šetrného zemědělství

Dnes prakticky neexistuje poradenství pro farmáře zaměřené na šetrné hospodaření včetně ochrany půdy, vody a krajiny. Dostupnost takového poradenství je však nezbytná pro reformu českého zemědělství směrem k větší udržitelnosti. Zajistit jej musí stát.
 
Dostupné a kvalitní poradenství.
Zajištění poradenství zaměřeného na ochranu půdy, vody a péče o krajinu. Stát by poradenství prostřednictvím svých institucí garantoval nebo přímo poskytoval.

Výzkum ekologických opatření.
Zajištění vědeckého vyhodnocování dopadů opatření na ochranu půdy, vody a biodiverzity, aby finanční podpora skutečně směřovala k posílení udržitelnosti zemědělství.

Poradenství a inovace v ekologickém zemědělství.
Poradenství nesmí opomenout ekologické zemědělství, poradci by měli pomoci zejména s přechodem do ekologického režimu a s produkcí potravin. Dále je nutné podpořit inovace, přenos zkušeností ze zahraničí a rozvoj znalostí.

Opatření, která pomohou

Stáhněte si podrobný seznam opatření, jejichž cílem je zabránit suchu, půdní erozi a vrátit do krajiny opět pestrost.
Stáhnout