Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu

Popis výzvy

Podprogram Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny slouží k financování opatření zaměřených na zpomalení odtoku srážkové vody z krajiny, zlepšení infiltrace do podzemní části a na omezení negativních dopadů zvýšeného výskytu extrémních klimatických jevů. 

Na co konkrétního dotaci získáte?

●    opatření přispívající ke zlepšování přirozených funkcí vodních toků, včetně obnovy jejich migrační prostupnosti,
●    obnova nebo tvorba mokřadů a tůní, výstavba, obnova nebo rekonstrukce vodních nádrží přírodě blízkého charakteru s cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny a podpory biodiverzity,
●    zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim

Podrobné informace:

Výzva (PDF, 125 kB)
Dokumentace (PDF, 587 kB)
Formulář žádosti (DOC, 54 kB)
Bodové hodnocení žádosti (PDF, 145 kB)
Seznam regionálních pracovišť AOPK (PDF, 91 kB)
Příručka pro žadatele (PDF, 2 MB)
Náklady obvyklých opatření MŽP (XLSX, 58 kB)

Kdo může žádat

  • žadatel musí mít právní vztah k pozemkům, na kterých bude realizovat konkrétní opatření. 
  • žadatelem nemůže být zahraniční osoba
  • oprávněným žadatelem nejsou kraje, správy národních parků, Správa jeskyní ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
  • podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 30. 11. 2023
Opatření
Příjem žádostí
01.06.2022 - 30.09.2022
Alokace
30 000 000 Kč.
Maximální výše uhrazených nákladů
1 000 000 Kč
Stav programu
Uzavřená

Těžké vybrat? Nevadí, rádi vám poradíme.

Napište nám na poradna@ziva-puda.cz.