Sázíme budoucnost s KB penzijní společností

Databáze dotací / Sázíme budoucnost s KB penzijní společností

Popis výzvy

Podmínky získání dotace: 

 • výsadby musí být provedeny pouze na veřejně přístupných místech,
 • není stanoven poměr mezi grantem a spoluúčastí příjemce,
 • jeden žadatel může podat maximálně jednu žádost v rámci jednoho katastrálního území
 • popis zajištění následné péče o výsadbu po dobu 3 let, včetně jména zodpovědné osoby
 • informovat o datu výsadby (min. 14 dní před plánovanou realizací) a zajistit kvalitní dokumentaci z realizace projektu (fotografie, video, závěrečnou zprávu) a umožnit účast na výsadbě stromů zástupcům poskytovatele a partnerů
 • v systému Grantys vyplnit závěrečnou zprávu o realizaci projektu (do 30 dnů po realizaci) a dvě zprávy o následné péči (1 a 3 roky po realizaci)
 • umožnit provedení kontroly realizovaných výsadeb na místě, včetně kontroly souvisejících dokumentů
 • písemný souhlas vlastníka pozemku určeného pro zamýšlenou výsadbu, včetně výpisu z katastru nemovitostí, v případech uvedených v “Kompletní výzvě” mít také souhlas souseda s výsadbou před podáním žádosti
 • zaregistrovat vysazené stromy do databáze Sázíme budoucnost, registrace je bezplatná
 • při propagaci a komunikaci projektu musí příjemce grantu postupovat podle Pravidel prezentace, která jsou přílohou smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku
 • zajištění následné dokončovací a rozvojovou péči po dobu alespoň 3 let od ukončení realizace projektu (tj. od ukončení výsadby) - náklady na tuto následnou péči mohou být hrazeny z uděleného grantu, dále musí zajistit udržitelnost projektu a jeho výstupů po dobu 3 let od ukončení realizace projektu

Na co konkrétního dotaci získáte?

 • výsadba alejí a terénních úprav zlepšujících vodozádržné schopnosti alejí zejména v zemědělské krajině 
 • výsadba nebo obnova remízů
 • obnova polních cest přírodě blízkým způsobem,
 • doprovodná, přírodě blízká opatření pro zasakování vody a úprava drobných vodních toků, studánek a pramenů v okolí alejí
 • doplňková infrastruktura (lavičky, vzdělávací a interpretační panely, herní prvky, drobné krajinné prvky, prvky pro zvěř - „berličky“ pro dravce, ptačí budky aj.) materiálově vhodné pro dané místo

Kdo může žádat

 • Nezisková organizace
 • Samospráva
 • Zemědělec
 • Spolek
 • Podnikatelský subjekt
 • Škola
 • Místní akční skupina
 • Státní subjekt
Všechny typy právnických osob. 

Kontakt

Jana Drochytková, jana.drochytkova@nap.cz, tel.: 776 251 058
Radim Cenek, radim.cenek@nap.cz, tel.: 515 903 115