Hodnotíme vládu v oblasti zemědělství

Splnila vláda své sliby chránit půdu, vodu a biodiverzitu v oblasti zemědělství? Podívali jsme se na programové prohlášení vlády a vyhodnotili jsme, které body se podařilo splnit, které vláda posunula aspoň částečně a které nesplnila vůbec.

Přečíst hodnocení
Splnila česká vláda své sliby?

Půda

Eroze

Slib vlády:
Vláda bude důsledně chránit zemědělskou půdu a přijme opatření k omezení půdní eroze a její degradace, ke zvýšení obsahu organické hmoty v půdě.
Hodnocení: Částečně splněno
Chci vědět víc:
Vodní erozí je ohroženo přes polovinu kultivované zemědělské půdy, větrnou pak přes pětinu půdy. Dle Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy může ze zemědělské půdy mizet až 21 milionů tun ornice ročně. Jak konstatuje Zpráva o životním prostředí České republiky za rok 2019, vůči erozi “...je ČR, vzhledem k intenzivnímu hospodaření spoléhajícímu se na minerální hnojiva, zranitelná. Navíc v důsledku změny klimatu dochází ke zvyšování rizika vzniku erozních událostí”. Dle Ministerstva zemědělství se do roku 2030 erozní škody mohou zvýšit až 2x.

Vláda skutečně udělala některá “opatření k omezení půdní eroze a její degradace”, která mají potenciál erozi omezit - po letech debat konečně vznikla tzv. protierozní vyhláška a byla omezena plocha monokultur na 30 hektarů. Tato opatření ale vzhledem k závažnosti problému vodní eroze nejsou dostatečná. Eroze větrná, která se stává čím dál větším problémem, pak není řešena vůbec. Navíc některé kroky vlády šly přímo proti ochraně půdy, např. zrušení oddělení ochrany půdy na Ministerstvu zemědělství. Problémem zůstává také pomalá obnova krajinné struktury, která je přitom zásadní součástí řešení protierozní ochrany, skrze nástroje, jako jsou například tzv. společná zařízení (polní cesty, protierozní opatření) navržená v komplexních pozemkových úpravách či dotační opatření ve Společné zemědělské politice.

Vláda přijala některá slibovaná, byť nedostatečná, “opatření k omezení půdní eroze a její degradace”, ovšem nelze hovořit o splnění slibu “důsledné ochrany zemědělské půdy”. Ta by vzhledem k závažnosti současných problémů s erozí vyžadovala mnohem ambicióznější kroky.

Vláda rovněž slíbila “zvýšení obsahu organické hmoty v půdě”. Jediným významnějším krokem je však chystané zrušení povinnosti vnosu organické hmoty v rámci základních podmínek plošných dotací a nahrazení této povinnosti podmínkou (byť ambicióznější) v rámci dobrovolného dotačního programu, tzv. celofaremního ekoschématu navrhovaného v rámci nové Společné zemědělské politiky od roku 2023. Vzhledem ke spornosti navrhovaného řešení a k absenci významných kroků, které by nabyly účinnosti již za funkčního období vlády, tak slib nelze považovat za splněný.
Číst více

Zábory

Slib vlády:
Vláda připraví opatření proti záboru kvalitní zemědělské půdy včetně podpory přednostní výstavby na brownfieldech.
Hodnocení: Nesplněno
Chci vědět víc:
Zemědělská půda a zejména orná půda rychlým tempem ubývá i díky nové výstavbě, která půdu trvale znehodnocuje. Města se obvykle nachází v nížinách, často v okolí půdy nejvyšší bonity. Rozšiřování měst tak často znamená zábor té nejkvalitnější půdy. Centimetr půdy vzniká stovky až tisíce let, měřítkem lidského života se tak jedná o neobnovitelný přírodní zdroj. Vzhledem k nevyhnutelnosti postupující urbanizace a potřebě dalšího rozvoje měst je nutné aktivně podporovat výstavbu na zastavěném, byť nevyužívaném území - brownfieldech. Zahuštění měst, tzn. koncentrace obyvatel na menší ploše, je navíc doporučovaný urbanistický koncept, který vede k vyšší kvalitě života ve městech (město krátkých vzdáleností). Opatření proti záboru zemědělské půdy a podpora revitalizace brownfieldů jsou tedy vzájemně se doplňující opatření k ochraně půdy.

Navzdory rychlosti úbytku orné půdy a závažnosti důsledků s tím spojených, vláda nedodržela slib “přípravy opatření proti záboru kvalitní zemědělské půdy”. Nepodnikla žádné konkrétní kroky, které by zábory zemědělské půdy znesnadnily, jako je například zvýšení poplatku za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Došlo naopak ke zhoršení situace, protože nový stavební zákon v důsledku principu integrace dotčených orgánů do stavebního úřadu přenáší pravomoc povolit vynětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na stavební úřad.

O něco lépe si vláda vedla ohledně “podpory přednostní výstavby na brownfieldech”. Především lze ocenit dotace na rekultivace z národních zdrojů a alokace více než 3 miliard korun z Národního plánu obnovy. Je však otázkou, jestli se vůbec podaří alokované peníze vyčerpat, protože revitalizovatelných brownfieldů ve veřejném vlastnictví již není mnoho, na rozdíl od brownfieldů se složitou vlastnickou strukturou. K odstranění legislativních překážek či zavedení nových nástrojů veřejné správy k revitalizaci těchto brownfieldů však vláda neučinila žádné kroky, ačkoliv k tomu byla legislativní příležitost při zpracovávání a projednávání nového stavebního zákona.
Číst více

Voda

Sucho

Slib vlády:
Podpoříme zadržování vody v krajině.
Hodnocení: Nesplněno
Chci vědět víc:
V minulých letech sužovalo Česko nejhorší sucho za poslední tisíce let. Vzhledem k postupujícím změnám klimatu vědci očekávají, že problém se bude nadále zhoršovat.

Ke splnění slibu “zadržet vodu v krajině” vláda učinila jen dílčí a nedostatečné kroky. Vytvořila například koncepci k postupné přestavbě melioračních systémů, která by však dle navrženého plánu měla trvat desítky až stovky let, nebo pomohla vytvořit či obnovit stovky malých vodních nádrží, které však nejsou vždy jednoznačně pozitivním řešením. K řešení příčin sucha je však nutné v oblasti zemědělství především posílit schopnost půdy zadržet vodu.

Namísto zadržování vody v krajině se vláda soustředila na ekologicky problematická opatření, jako jsou přehradní nádrže, závlahové systémy či jednoznačně negativní projekt kanálu Dunaj-Odra-Labe. V této oblasti se sporným pozitivním dopadem se vládě rovněž nejvíce dařilo své sliby plnit. O to méně prostoru však zbylo na potřebná přírodě blízká opatření, jako je obnova meandrů, potoků a řek či obnova mokřadů, mezí, remízků, zasakovacích pásů a dalších krajinných prvků, které napomáhají zasakování vody do půdy a navíc pomáhají do zemědělské krajiny navracet biodiverzitu.
Číst více

Voda bez chemie

Slib vlády:
Zajistíme lepší ochranu zejména podzemních vodních zdrojů a zdrojů pitné vody.
Hodnocení: Nesplněno
Chci vědět víc:
České vodní toky jsou ohroženy zejména pesticidy, které se nachází v 95 % povrchových vod a ve 40 % podzemních vod dokonce v nadlimitním množství. Důsledná ochrana zdrojů pitné vody včetně podzemních vod tak musí zahrnovat i ochranu před splachem a vyplavením znečišťujících látek pocházejících ze zemědělství, jako jsou zejména pesticidy a dusičnany. V oblasti ochrany vodních zdrojů vláda provedla některé dílčí kroky s možným pozitivním dopadem, jako je schválení Akčního plánu pro rozvoj ekologického zemědělství 2021-2027, snaha omezovat splavování pesticidů okolo některých vodních nádrží skrze finanční motivaci zemědělců či zavedení povinné bilance dusíku ve zranitelných oblastech ohrožených dusičnany. Tato opatření však neodpovídají závažnosti problému. Ministerstvo zemědělství mohlo ke zlepšení situace využít například nové zemědělské dotace, avšak výraznější pozitivní změně se brání i přes připomínky Ministerstva životního prostředí.
Číst více

Biodiverzita

Biologická rozmanitost

Slib vlády:
Do všech oblastí ochrany životního prostředí promítneme ochranu biologické rozmanitosti.
Hodnocení: Částečně splněno
Chci vědět víc:
V zemědělské krajině pozorujeme dlouhodobý pokles biodiverzity. Například od roku 2004 setrvale klesá počet ptáků, byť v posledních letech se pokles zpomalil. Dochází i k významnému úbytku hmyzu. Mezi pozitivní kroky vlády lze jednoznačně zařadit stanovení maximálního limitu pro souvislou plochu polních plodin na 30 ha. Jedná se o důležitý krok, který může být základem pro zavádění krajinných prvků, byť je ve své stávající podobě nedostatečný. Ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi se podařilo zajistit dotační podporu na péči o krajinu. V Programu péče o krajinu se rozpočet navýšil na dvojnásobek. Přispěly k tomu i události spojené se změnou klimatu (eroze, sucho, gradace hrabošů aj.).
Číst více

Komplexní politika ochrany krajiny

Slib vlády:
Zaměříme se na komplexní politiku ochrany krajiny a propojíme ji s územním plánováním.
Hodnocení: Nesplněno
Chci vědět víc:
Slib vlády “zaměřit se na komplexní politiku ochrany krajiny” splněn nebyl, protože hlavní zodpovědné resorty (Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí) komplexní a systémový přístup ke krajině a krajinnému plánování trvale odmítají. Nedaří se tak naplňovat závazky z Evropské úmluvy o krajině či ze Strategie 2030.

Vláda v roce 2020 přijala novelu zákona o Pozemkových úpravách, která by měla zjednodušit tvorbu krajinných prvků v rámci komplexních pozemkových úprav. Novela však komplexnější přístup ke krajině nepřinese, a navíc neřeší důležitá opatření, jakou jsou například přírodě blízké revitalizace potoků a řek.

Na komplexních pozemkových úpravách by se měl také podílet krajinářský architekt, protože úroveň a měřítko územního plánu neumožňuje vyjádřit detail, který je nutný pro pozemkové úpravy. Dle legislativy je taková účast povinná pouze v případě územních systémů ekologické stability, což je nedostačující.

Slib “propojení s územním plánováním” vláda rovněž nesplnila. Smysluplné propojení komplexní politiky ochrany krajiny s územním plánováním by vyžadovalo meziresortní spolupráci včetně například propojení se zemědělskou politikou s cílem omezení negativních dopadů intenzivního zemědělství v krajině. Namísto toho převládá resortismus, meziresortní pracovní skupina k Evropské úmluvě o krajině při Ministerstvu životního prostředí je prakticky nečinná.
Číst více

Metodika a autoři hodnocení

Hodnocení vlády zpracoval tým expertů ve složení Václava Zámečníka (Česká společnost ornitologická), Martina Rexy (Hnutí DUHA) a Věnka Bonuše (Frank Bold).
Hodnocení vlády bylo konzultováno s Janem Vopravilem, Vojtěchem Koteckým, Davidem Pithartem, Petrem Fučíkem, Petrou Kolínskou, Danielem Vondroušem a dalšími experty a expertkami.

V dokumentu jsou hodnoceny vybrané pasáže programového prohlášení druhé vlády Andreje Babiše ve funkci od 27. června 2018 do data vydání. Hodnoceny byly pasáže z kapitol Zemědělství a Životního prostředí, které mají přímý vztah s ochranou půdy, vody a biodiverzity v oblasti zemědělství. Naopak nejsou hodnoceny body, které se například týkají podpory produkce, potravinářství či (ne)zastropování dotací.

Hodnocení je založeno na identifikaci klíčových relevantních legislativních a exekutivních událostí, které vláda ve svém funkčním období učinila pro splnění slibů uvedených v programovém prohlášení. Vzhledem k obecnému zaměření hodnocení jsou za relevantní považovány kroky vlády, které mohou zlepšit nebo zhoršit situaci s ohledem na ochranu životního prostředí.

Hodnocení jednotlivých bodů vládního prohlášení sestává z analytického podkladu, který mapuje relevantní legislativní a exekutivní kroky vlády včetně kroků, které vláda měla měla učinit a neučinila je. Z tohoto podkladu vychází souhrnné slovní hodnocení, které zpravidla obsahuje základní popis současné situace a posouzení adekvátnosti kroků vlády k dosažení svých cílů, respektive ke splnění slibů z programového prohlášení. Nakonec je každý vybraný bod vládního prohlášení (respektive zkrácená verze bodu) zjednodušeně hodnocen jednoslovně až dvouslovně na tříškálové stupnici splněno / částečně splněno / nesplněno. Smyslem této stupnice je předání zjednodušené informace širší veřejnosti, komplexnější informaci představuje souhrnné slovní hodnocení a zejména podrobný rozbor legislativních a exekutivních kroků vlády.