Loading...

Farma Blatnička

Martin Smetana na Farmě Blatnička

Obnova krajiny na Farmě Blatnička

Martin Smetana vystudoval botaniku, zoologii a ekologii. Ač není vystudovaný zemědělec, byl natolik frustrovaný špatným stavem zemědělské krajiny na jižní Moravě, že se s tím nemohl smířit. Když se usadil v Blatničce a koupil první pozemek, bylo jasné, že na něm bude hospodařit jinak. A vyplatilo se. Ještě tentýž rok se na pole sestěhovalo posledních 10 koroptví z celého katastru, které přežily intenzivní průmyslové zemědělství. Kromě koroptví se u Martina Smetany začala ráda zdržovat i další zvěř. Krajina ožila. Je to vidět i slyšet.

Nebojovat, přizpůsobit se

Martin Smetana se tak na svých pozemcích vrátil k osvědčeným historickým způsobům pěstování, které byly zapomenuty při intenzifikaci zemědělství v druhé polovině minulého století, a zkombinoval je s inovativními řešeními současnosti. Díky tomu zregeneroval půdu, která byla dlouhá léta “vysávána” neudržitelným průmyslovým zemědělstvím, a podpořil její vlastní schopnost regulovat vodu i teplotu.

Martin se inspiroval historickými leteckými snímky okolí Blatničky. Krajina byla pestrá. Velká pole proto rozdělil na menší políčka, mezi kterými vysadil remízky a zatravněné pásy se stromy a keři, které brání erozi, zadržují vodu a poskytují úkryt divoké zvěři. To doplnil o čejkoviště a květnaté pásy.

Vrátil se k polním sadům, tedy k tradičnímu agrolesnickému způsobu hospodaření, v němž se pěstují ovocné stromy a klasické polní plodiny na jedné ploše. Zaměřil se na navracení organické hmoty do půdy, a to především mulčováním, tedy zakrytím půdy vrstvou slámy, sena nebo jiných organických zbytků. Díky tomu půda celoročně udržuje vlhkost a rozkladem biomasy získává další důležité živiny.

        Přestal jsem vnímat plevel jako nepřítele. Používám ho jako alternativu meziplodin i jako doprovodnou plodinu, která poskytuje stínění například česneku, který s ním pěstuju na jednom poli, aniž bych ho okopával."

Martin Smetana

Návrat ke starým odrůdám

Obnova krajiny v Blatničce a její adaptace na suché klima, za což vyhrál Adapterra Awards 2019, ale nespočívá jen ve způsobu práce s půdou. Dobrou úrodu pro další generace bez průmyslových hnojiv zajistí kromě dobré péče o půdu hlavně odolné plodiny. V Blatničce tak pěstuje například hrachor setý, kdoule nebo staré odrůdy ovocných stromů na vysokokmenech. 

“Z klasických plodin pěstuji hlavně hrušky na vysokokmenech, protože jsou to stromy, které mají velmi hluboké kořeny, takže se dostanou k vodě, i když je povrchová vrstva vyschlá,” upřesňuje Martin Smetana.
 
Hrušeň
Hrušeň

Prostor pro výzkum

O tom, že komplexní přístup k zemědělství je oboustranně prospěšný pro krajinu i pro člověka, chce Martin Smetana přesvědčit i ostatní. Půdu a biodiverzitu na jeho farmě studují vědci v rámci pedologického výzkumu historie bělokarpatských luk a od roku 2022 zde začne Česká společnost ornitologická s dlouhodobým výzkumem nárůstu ptačí populace v důsledku realizace krajinných opatření.

Projekt obnovy krajiny na Zálúčí ale nezůstal jen předmětem zkoumání. Jednotlivými opatřeními se inspirují další lidé a zemědělci, ale i obce. Obec Blatnička v roce 2021 začala na celém svém katastru s rozdělováním velkých půdních bloků zatravněnými pásy a remízky, obnovou polních cest a alejí.

“Nechci se stydět za krajinu, kterou odevzdám svým dětem. Chci, aby to v ní žilo už teď, lidé sem chodili pozorovat zvířata a přírodu, která nemá se zemědělstvím bojovat o poslední kousek místa, ale doplňovat se navzájem,” říká Martin Smetana o své motivaci k přeměně zdejší zemědělské krajiny.

O projektu

Název
Farma Blatnička
Lokalita
Blatnička
Režim
Agrolesnictví
Velikost
20 ha
Zaměření
Rostlinná výroba

Pečujete dobře o půdu? Dejte nám o sobě vědět. Rádi váš příběh představíme.

Napište nám na poradna@ziva-puda.cz.

Popis užitků

Výchozí stav
Martin Smetana začal hospodařit na půdě, která byla degradovaná mnohaletým intenzivním průmyslovým zemdělstvím. Podle archivních leteckých snímků hospodařili na Zálúčí mezi Bozatinským potokem a závlahovou nádrží Blatnička různí vlastníci na drobných políčkách, která byla ale v době kolektivizace sloučena do rozsáhlých monokultur orné půdy. Před výsadbou alejí, tvorbou zatravněných pásů a dalších opatření pro půdu, využíval původní nájemce území k intenzivnímu polnímu hospodaření se všemi průvodními negativními jevy, jako je utužování půdy, ničení půdního života nebo úbytek živin. Oblast trpěla vodní i větrnou erozí a silnými vysušujícími větry. Martin Smetana postupně získával další pozemky a začal aplikovat principy agrolesnictví, které obnovují zdravou strukturu půdy.

 

Popis projektu
Na pozemcích Farmy Blatničky se praktikují různé způsoby hospodaření. Na orné půdě se střídá pestrá paleta plodin, jsou zde extenzivní krajinotvorné sady, hrušňové aleje doplněné dřínem obecným, vrbovými a trnkovými remízky. Martin Smetana zde založil druhově bohaté zatravněné pásy, meze a polní úhory. Na některých pozemcích jsou i ekologické produkční sady.

Rozdělení nepřerušovaného lánu orné půdy na části menší než 10 hektarů přispělo k lepší prostupnosti krajiny a snížení vodní i větrné eroze. Obnova pestré krajinné struktury zvýšila celkovou ekologickou stabilitu krajiny. Už po 3 letech si místo oblíbila zvířata jako skřivan polní nebo zajíc polní. Pro laickou veřejnost majitel organizuje 2x ročně komentované procházky hrušňovými sady. V rámci akce Jedna kytka na celý život byl na podzim 2018 založen Sad zamilovaných.

Řešené problémy
  • půda bez života
  • eroze
  • ztráta biodiverzity

Zavedená opatření
  • zmenšení velkých polních lánů na menší políčka
  • zvýšení organické hmoty v půdě
  • obnova krajinných struktur (stromy, zatravněné pásy, ...)
  • mulčování
  • setí ozimů
  • výběr nenáročných plodin