Loading...

Statek Vodňanský

Pestrá krajina na rodinné farmě

Když se před léty rodina Vodňanských rozhodla hospodařit na starém rodinném statku ze 14. století na Českolipsku, zbývala z něj ruina. Rodině se podařilo navázat na starou hospodářskou tradici s důrazem na potřeby krajiny. Hospodaří na menších půdních blocích s pestrou skladbou plodin, které doplňují biopásy a biokoridory osázené původními dřevinami.

Statek Vodňanský obhospodařuje 500 hektarů plochy. K tomu patří vodní plochy, mokřadla, remízky a lesní porosty. Když se Vodňaští na začátku rozhodovali mezi tržně orientovaným podnikáním v zemědělství a komplexním přístupem udržitelného hospodaření, s ohledem na budoucí generace zvolili druhou možnost.

Původní větší celky polí rozčlenili na menší a založili biopásy. Produkční plodiny doplňuje jetel nebo peluška a samozřejmě nechybí meziplodiny.

Tím je zajištěna nejenom biodiverzita produkčních ploch, ale i ochrana půdy. Na statku se zlepšil vodní režim a omezilo se používání chemických ochranných prostředků i umělých hnojiv. To vše není v žádném konfliktu s konvenčním zemědělstvím, které je základem rodinného podnikání.

        Našim cílem bylo spojení vyvážené zemědělské produkce se zlepšením stavu biodiverzity, zlepšení půdních vlastností a snaha vytvořit podmínky pro zadržování vody v krajině. Zemědělství nese zodpovědnost za ekologickou stabilitu a tvářnost krajiny. Tomu je přizpůsobováno obhospodařování zemědělských ploch, takže se nepodřizuje výhradně ekonomickým ukazatelům."

Erich Vodňanský
Statek Vodňanský na Českolipsku je z roku 1371
Statek Vodňanský na Českolipsku je z roku 1371
Statek Vodňanský získal několik ocenění, jako je zlatá medaile v programu „Pestrá krajina 2018“ od Asociace soukromého zemědělství a postup mezi finálové projekty v soutěži Adapterra Awards 2020.

Kromě toho statek úzce spolupracuje s CHKO Kokořínsko-Máchův kraj při podpoře některých ohrožených druhů hmyzu, zejména motýlů, a vzácných druhů rostlin.
Vodňanští osazují biokoridory původními dřevinami
Vodňanští osazují biokoridory původními dřevinami

Díky otevřenosti k prezentaci se statek stává místem setkávání a diskuzí. Může tak sloužit jako inspirace, jak je možné kvůli klimatickým změnám proměnit pohled na zemědělství.

O projektu

Název
Pestrá krajina
Lokalita
Blíževedly, okres Česká Lípa
Režim
Konvenční zemědělství na bázi tradičního hospodaření
Velikost
500 ha, z toho činí 330 ha orná půda, 155 ha trvalé travnaté porosty a 10 ha chmel. Zhruba 3 ha remízků jsou vedeny jako mimoprodukční plochy. 3. 10 ha tvoří nektarodárné biopásy na orné půdě
Zaměření
Rostlinná výroba a masný skot

Financování

Zdroje
Vlastní zdroje, evropské a národní dotace

Pečujete dobře o půdu? Dejte nám o sobě vědět. Rádi váš příběh představíme.

Napište nám na poradna@ziva-puda.cz.

Popis užitků

Výchozí stav
Při obnově hospodářství začínal statek Vodňanský hospodařit na 100 hektarech bez adekvátní zemědělské techniky. Provozní a historické budovy byly po desetiletích komunistického hospodaření v nepoužitelném stavu. Krajina byla v důsledku kolektivizace a intenzivního zemědělství bez struktury, půda byla degradovaná.

Popis projektu
Diverzifikovaný osevní postup s významným podílem jetelu, pelušky a bílkovinných plodin vedle hlavních produkčních plodin pšenice, řepky, ječmene a žita, který je navíc v postupně vzrůstající míře doplňován zařazováním meziplodin a zakládáním biopásů.

Jednotlivé původní větší celky polí jsou rozčleněny na menší části nebo případně plošně zmenšeny založením biopásů a osevní postupy na rozčleněných půdních blocích jsou nastaveny tak, aby nevznikaly rozsáhlé plochy s jednou produkční plodinou. 

Uvedená opatření mají za cíl zvýšit biodiverzitu produkčních ploch, zajistit dostatečnou ochranu půdy, zlepšit vodní režim a omezit používání chemických přípravků na ochranu rostlin i umělých hnojiv. Zároveň slouží ke zvýšení potravní nabídky pro volně žijící živočichy a přispívají také k optickému zpestření krajiny.

Řešené problémy
  • degradace půdy
  • podpora biodiverzity

Zavedená opatření
Biopásy a rozčleněné původní velké půdní celky. Osevní postup je diverzifikovaný, vedle hlavních produkčních plodin pšenice, řepky, ječmene a žita má významný podíl jetel, peluška a bílkovinné plodiny. Využívání meziplodin.

Seč na travnatých porostech se provádí vždy po částech a v určitých časových odstupech. Místa s výskytem vzácných druhů rostlin se při seči cíleně vynechávají.

Pravidelný udržovací zdravotní řez stromů a remízů. Výsadba dalších stromů a zakládání nových remízů.