Statek Vodňanský

Statek Vodňanský

Pestrá krajina na rodinné farmě

Když se před léty rodina Vodňanských rozhodla hospodařit na starém rodinném statku ze 14. století na Českolipsku, zbývala z něj ruina. Rodině se podařilo navázat na starou hospodářskou tradici s důrazem na potřeby krajiny. Hospodaří na menších půdních blocích s pestrou skladbou plodin, které doplňují biopásy a biokoridory osázené původními dřevinami.

Statek Vodňanský obhospodařuje 500 hektarů plochy. K tomu patří vodní plochy, mokřadla, remízky a lesní porosty. Když se Vodňaští na začátku rozhodovali mezi tržně orientovaným podnikáním v zemědělství a komplexním přístupem udržitelného hospodaření, s ohledem na budoucí generace zvolili druhou možnost.

Původní větší celky polí rozčlenili na menší a založili biopásy. Produkční plodiny doplňuje jetel nebo peluška a samozřejmě nechybí meziplodiny.

Tím je zajištěna nejenom biodiverzita produkčních ploch, ale i ochrana půdy. Na statku se zlepšil vodní režim a omezilo se používání chemických ochranných prostředků i umělých hnojiv. To vše není v žádném konfliktu s konvenčním zemědělstvím, které je základem rodinného podnikání.

        Našim cílem bylo spojení vyvážené zemědělské produkce se zlepšením stavu biodiverzity, zlepšení půdních vlastností a snaha vytvořit podmínky pro zadržování vody v krajině. Zemědělství nese zodpovědnost za ekologickou stabilitu a tvářnost krajiny. Tomu je přizpůsobováno obhospodařování zemědělských ploch, takže se nepodřizuje výhradně ekonomickým ukazatelům."

Erich Vodňanský
Statek Vodňanský na Českolipsku je z roku 1371
Statek Vodňanský získal několik ocenění, jako je zlatá medaile v programu „Pestrá krajina 2018“ od Asociace soukromého zemědělství a postup mezi finálové projekty v soutěži Adapterra Awards 2020.

Kromě toho statek úzce spolupracuje s CHKO Kokořínsko-Máchův kraj při podpoře některých ohrožených druhů hmyzu, zejména motýlů, a vzácných druhů rostlin.
Vodňanští osazují biokoridory původními dřevinami

Díky otevřenosti k prezentaci se statek stává místem setkávání a diskuzí. Může tak sloužit jako inspirace, jak je možné kvůli klimatickým změnám proměnit pohled na zemědělství.

O projektu

Název
Pestrá krajina
Lokalita
Blíževedly, okres Česká Lípa
Režim
Konvenční zemědělství na bázi tradičního hospodaření
Velikost
500 ha, z toho činí 330 ha orná půda, 155 ha trvalé travnaté porosty a 10 ha chmel. Zhruba 3 ha remízků jsou vedeny jako mimoprodukční plochy. 3. 10 ha tvoří nektarodárné biopásy na orné půdě
Zaměření
Rostlinná výroba a masný skot

Financování

Zdroje
Vlastní zdroje, evropské a národní dotace

Pečujete dobře o půdu? Dejte nám o sobě vědět. Rádi váš příběh představíme.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Popis užitků

Výchozí stav
Při obnově hospodářství začínal statek Vodňanský hospodařit na 100 hektarech bez adekvátní zemědělské techniky. Provozní a historické budovy byly po desetiletích komunistického hospodaření v nepoužitelném stavu. Krajina byla v důsledku kolektivizace a intenzivního zemědělství bez struktury, půda byla degradovaná.

Popis projektu
Diverzifikovaný osevní postup s významným podílem jetelu, pelušky a bílkovinných plodin vedle hlavních produkčních plodin pšenice, řepky, ječmene a žita, který je navíc v postupně vzrůstající míře doplňován zařazováním meziplodin a zakládáním biopásů.

Jednotlivé původní větší celky polí jsou rozčleněny na menší části nebo případně plošně zmenšeny založením biopásů a osevní postupy na rozčleněných půdních blocích jsou nastaveny tak, aby nevznikaly rozsáhlé plochy s jednou produkční plodinou. 

Uvedená opatření mají za cíl zvýšit biodiverzitu produkčních ploch, zajistit dostatečnou ochranu půdy, zlepšit vodní režim a omezit používání chemických přípravků na ochranu rostlin i umělých hnojiv. Zároveň slouží ke zvýšení potravní nabídky pro volně žijící živočichy a přispívají také k optickému zpestření krajiny.

Řešené problémy
  • degradace půdy
  • podpora biodiverzity

Zavedená opatření
Biopásy a rozčleněné původní velké půdní celky. Osevní postup je diverzifikovaný, vedle hlavních produkčních plodin pšenice, řepky, ječmene a žita má významný podíl jetel, peluška a bílkovinné plodiny. Využívání meziplodin.

Seč na travnatých porostech se provádí vždy po částech a v určitých časových odstupech. Místa s výskytem vzácných druhů rostlin se při seči cíleně vynechávají.

Pravidelný udržovací zdravotní řez stromů a remízů. Výsadba dalších stromů a zakládání nových remízů.