Živá půda
Živěna
Blog Živé půdy
Loading...
5 min

Vlastníte půdu? II: Zjistěte si o ní v LPISu maximum na pár kliknutí

Aleš Macenauer, Martin Smetana, 15. 5. 2024
V předchozím díle jsme představili některé databáze, ve kterých můžete najít cenné informace o vašich pozemcích. V tomto článku si blíže představíme další – Veřejný registr půdy.
Foto: Foodpioneer

Ve Veřejném registru půdy (LPIS) lze nalézt mnoho užitečných informací o vaší půdě a o jejím obhospodařování - LPIS poskytuje informace o jednotlivých půdních blocích. Ty představují funkční celek, často tvořený více katastrálními parcelami, na kterém hospodaří jeden zemědělský subjekt. Půdní blok si lze představit jako lán pole, který je v terénu ohraničen například cestou, lesem, jinou kulturou, nebo půdním blokem jiného zemědělce.  

K vyhledání vašeho pozemku slouží panel v pravé horní části obrazovky. Vyhledávat můžete dle půdního bloku, parcely, listu vlastnictví atd. V tomto návodu použijeme vyhledávání dle katastrální parcely, k čemuž slouží záložka „parcela“ na horní liště. Pokud byste chtěli vyhledávat podle listu vlastnictví, použijte záložku „LV“ na téže liště.

Při vyhledávání dle parcely rozklikněte záložku „Parcela“ a vyplňte požadované informace: katastrální území, parcelní číslo a případně i poddělení parcelního čísla. Pod informačním panelem se zobrazí nalezená parcela. Při kliknutí na ikonu lupy se požadovaná parcela zobrazí v mapě v centrální části obrazovky.

Zvolená parcela je na mapě vyznačena červenou barvou. V tomto případě fialové (jindy žluté) linie vyznačují další parcely a zelené linie vyznačují jednotlivé půdní bloky. Zobrazení můžete dále upravovat ve sloupci v levé části obrazovky. 

Vyhledávat ve sloupci jednotlivé záložky je možné pomocí klávesové zkratky Ctrl + F. Pokud např. chcete vypnout katastrální vrstvu, stiskněte Ctrl + F a napište slovo „katastr“. Ve sloupci se vám vyhledá záložka katastrální vrstvy. Při kliknutí na žárovku vypnete/zapnete danou vrstvu, čímž se následně odstraní/zobrazí z mapy.

Mapové zobrazení je možné oddalovat/přibližovat kolečkem myši či ikonami lupy na panelu v dolní části obrazovky. Když posunete kurzor myši nad jednotlivé půdní bloky, zobrazí se vám základní informace o daném půdním bloku. Pokud umístíte kurzor myši nad půdní blok, na kterém se dominantně vyskytuje vaše parcela, zjistíte identifikační kód daného půdního bloku, jeho rozlohu a název subjektu, který zde hospodaří.

Když řešený půdní blok rozkliknete dvojím stisknutím myši, zobrazí se v pravé dolní části obrazovky tabulka s detailnějšími informacemi. Najdete zde například druh zemědělské kultury a způsob hospodaření (konvenční, certifikované ekologické zemědělství nebo přechodné období, které trvá 2 roky). 

Základní zemědělské kultury jsou orná půda, úhor, tráva na orné půdě, trvalý travní porost, jiná trvalá kultura. Jejich definice upravuje Nařízení vlády č. 307/2014 Sb

V horní části tabulky se nachází lišta, ve které můžeme zobrazit různé další informace jako jsou například pěstované plodiny (záložka „Plodiny“) nebo historické údaje (záložka „Historie).

Pokud chcete zjistit, jestli se váš pozemek nachází ve zvláště chráněném území (ZCHÚ) nebo v evropsky významné lokalitě či ptačí oblasti, rozklikněte si na záložce “Podrobné” záložku “ZCHU a Natura info”. Pokud se tam nachází, je zde uveden název velkoplošného či maloplošného zvláště chráněného území (VZCHÚ / MZCHÚ).  
 

Dotace

LPIS je hlavně nástrojem, který slouží pro administraci zemědělských dotací. Zemědělci, ale také vlastníci, si mohou zkontrolovat vhodnost daného půdního bloku pro konkrétní dotace. Z pohledu vlastníka pozemku se hodí orientačně vědět, jaké dotace zemědělec na jeho pozemku čerpá nebo může čerpat. Zejména dotace ze skupiny AEKO (Agroenvironmentálně-klimatická opatření) totiž znamenají lepší péči o půdu a podporu biodiverzity.

Pokud se jedná o půdní blok s kulturou trvalý travní porost (kultura evidovaná dle LPISu, nikoliv druh pozemku dle Katastru nemovitostí), pak na záložce “Podrobné” pod záložkou “Vymezení Enviro” můžete zjistit, jestli váš pachtýř využívá nadstavbové dotační tituly Ošetřování trvalých travních porostů. Pokud ne, doporučujeme se s ním domluvit na jejich využívání, neboť mu pokryjí náklady na zvýšenou péči o váš pozemek. Z LPISu nezjistíte, jestli váš pachtýř o dotaci opravu požádal, ale pokud je zde vymezený nějaký typ louky, pak je velmi pravděpodobné, že tyto dotace čerpá.

Na orné půdě pod záložkou “AEKO 2023+ Info” můžete zjistit, jestli je možné na půdní blok čerpat dotace na pěstování meziplodin nebo pozemek zatravnit.

Další důležitou funkcí LPIS je možnost zobrazení erozní ohroženosti bloků. Pokud znovu stisknete klávesovou zkratku Ctrl + F a napíšete slovo „eroze“, vyhledá se vám ve sloupci v levé části obrazovky daná záložka. Při kliknutí na žárovku u dané záložky se vám v mapě zobrazí model erozní ohroženosti. Zelené pozemky jsou dle tohoto modelu erozně neohrožené, žluté jsou mírně erozně ohrožené s nízkým rizikem, oranžové mírně erozně ohrožené s vysokým rizikem a červené jsou silně erozně ohrožené.

Půdní bloky: zelená - erozně neohrožené, žlutá - mírně erozně ohrožené s nízkým rizikem, oranžová - mírně erozně ohrožené s vysokým rizikem, červená - silně erozně ohrožené.

V levém sloupci si můžete zobrazit i vrstevnice (hnědé čáry) a odtokové linie (modré čáry). Rozklikněte ikonu „+“ vedle záložky „Eroze“, následně další „+“ vedle záložky „Nová eroze“ a klikněte na ikony žárovek vedle záložek „Odtokové linie“ a „Vrstevnice“.  Při přívalových deštích po nasycení půdy vodou, dochází v místech výskytu odtokových linií k povrchovému odtoku vody a odnosu ornice. K největším ztrátám ornice dochází v místech, kde se četné modře zobrazené linie seskupují ve výraznější (tučné) modré čáry (dráhy soustředěného odtoku), případně jsou doplněné o přerušovanou žlutou nebo červenou čáru.

Námi řešená parcela (zvýrazněná červeně) se nachází na mírně erozně ohrožených půdních blocích. Všimněte si, že odtokové linie, které se nyní zobrazily na mapě, přibližně kopírují skutečné erozní rýhy, které byly vidět na letecké mapě výše.

LPIS dále nabízí informace o tom, kdo na vašem pozemku hospodařil v minulosti. V levém sloupci vyhledejte kategorii “Díly půdních bloků”, vypnete žárovku u záložky “Účinné” a zapnete žárovku u záložky “Historické”. Pak kliknete na ikonu kalendáře u stejné záložky a do vyskakovacího okénka zadáte požadované datum. Doporučujeme zvolit letní období, tedy hlavní sezónu pěstování plodin.

Po výběru požadovaného data klikněte na ikonu “Nastavit”. V mapě se vám šedou barvou zobrazí hranice všech půdních bloků ve vybraném období. Při výběru půdního bloku pak uvidíte jméno a adresu zemědělce, který na daném půdním bloku hospodařil. Stejně tak uvidíte historické využití pozemku (zjistíte například, že stávající travní porost byl v minulosti ornou půdou). 

Můžete se podívat i na historické letecké snímky. V levém panelu rozkliknete záložku ortofoto a vyberete požadovaný rok. Letecké snímkování se aktualizuje každý druhý rok, přičemž v sudé roky se snímkuje východní část Česka a v liché roky západní část území. 

LPIS je velice mohutný nástroj a nabízí mnohem více informací. Na další nabídky LPISu se podíváme v příštím dílu. Zaregistrujte se k odběru novinek.

Mohlo by vás zajímat