Živá půda
Živěna
Blog Živé půdy
Loading...
8 min

Vlastníte půdu? I: Zjistěte si o ní maximum na pár kliknutí

Daniel Lunter, Martin Smetana, 14. 3. 2024
Stát poskytuje bezplatně různé databáze, ve kterých najdete cenné informace o vašich nemovitostech. Pro nezasvěceného nováčka nejsou zrovna uživatelsky přívětivé. V tomto článku vám poradíme, jak s nimi pracovat a jaké užitečné informace z nich můžete získat.
Pohled na pole z ptačí perspektivy
Foto: www.marekdvorak.com

Katastr nemovitostí

Na stránkách Katastru nemovitostí lze najít spoustu užitečných informací o vaší půdě. Pro vyhledávání konkrétních pozemků využijte nástroje Nahlížení do katastru nemovitostí. Pokud se rozhodnete vyhledávat podle parcely, klikněte na Vyhledání parcely. V našem návodu použijeme vyhledávání dle parcely.

Pokud byste raději vyhledávali dle listu vlastnictví, musíte kliknout na zkratku LV na liště v horní části obrazovky. Vyhledávání podle listu vlastnictví má výhodu, že si pak můžete na mapě současně zobrazit všechny vaše nemovitosti.

Screen katastru
Nahlížení do katastru nemovitostí

V dalším kroku je nutné upřesnit, o které katastrální území se jedná. Do pole Katastrální území začněte psát název území, kde se pozemek nachází. Našeptávač vám už během psaní nabídne vyhovující území.

Dále je potřeba upřesnit číslo pozemku. Pokud má číslo lomítko, pak musíte zvlášť vepsat jeho první a druhou část. V případě čísla bez lomítka vepište číslo do první kolonky a tu druhou ponechte prázdnou bez vyplnění.

Screen katastru
Výběr katastrálního území a zadání čísla parcely

Poté se zobrazí obecné informace o pozemku. Pro zobrazení všech informací je nutné opsat kontrolní kód. Tento krok je potřebný pro ověření, že nejste program, který může pozemky kontrolovat hromadně a získat tak naráz velké množství údajů o vlastnících.

Screen katastru

Kdo vlastní pozemek?

Na další obrazovce se pod oknem se základními informacemi o pozemku nachází informace o vlastnictví pozemku. Pokud najdete v tomto okně více jmen, jedná se o spoluvlastnictví. Podíl spoluvlastnictví je vyjádřen vždy zlomkem, tedy 1/2 nebo 1/4 a tak podobně. Tenhle údaj je důležitý zejména, když jste polovičním nebo menšinovým spoluvlastníkem. V těchto případech musíte při užívání nebo propachtování pozemku jednat ve shodě s ostatními spoluvlastníky. Pacht ideálního spoluvlastnického podílu na pozemku není možný. Spoluvlastnickým podílem je rozděleno vlastnické právo, nikoliv pozemek, proto musí spoluvlastníci při jeho propachtování postupovat společně. To znamená, že na smlouvě (nebo také její výpovědi) musí být podpis většiny spoluvlastníků podle podílů. V katastru najdete adresy spoluvlastníků, takže je můžete snadno kontaktovat a domluvit se na společném postupu.  
 

Jak kvalitní je Vaše půda?

V pětimístném číselném kódu BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka) jsou zakódovány základní charakteristiky Vašeho pozemku. Rozklíčovat ho můžete na jedno kliknutí.

Screen katastru
Informace o půdě na parcele získáte po kliknutí na kód BPEJ

Po kliknutí na pětimístný číselný kód se dostanete na stránky VÚMOP-u, kde zjistíte základní charakteristiky Vašeho pozemku. Na první pohled asi zaujme cena pozemku za 1 m2. Tato cena slouží pouze jako odrazový můstek pro výpočet daně z nemovitých věcí. Nicméně už umístění pozemku na samotné škále od 1,15 Kč do 19,79 Kč naznačí, jak kvalitní je půda na vašem pozemku. Při špatné péči o půdu, po několika erozních událostech, může dojít k tak výraznému zhoršení její kvality, že Státní pozemkový úřad dokonce může zahájit rebonitaci půdy a snížit úřední cenu za pozemek. Proto je důležité mít v pachtovní smlouvě stanovenou péči o půdu.

Screen katastru
Rozdíl mezi nejbonitnější a nejméně bonitní půdou je v její výnosovém potenciálu. Zdroj: https://bpej.vumop.cz

Co si mohu a nemohu dovolit dělat na svém pozemku?

Můj dům, můj hrad. Vlastnické právo je sice nedotknutelné, ale v určitých případech musíte strpět různá omezení. Pozemky orné půdy, trvalých travních porostů, vinic, chmelnic, ovocných sadů a zahrad jsou chráněny zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu.

Pokud je váš pozemek součástí maloplošně nebo velkoplošně chráněného území, před jakýmkoliv zásahem nebo změnou hospodaření raději kontaktujte AOPK ČR, ať se vyhnete zbytečným probémům s úřady. Nejčastěji se jedná o omezení aplikace přípravků na ochranu rostlin, herbicidů, zákaz rozorávání luk, zákaz výsadby nebo kácení dřevin. I pokud není pozemek zrovna v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, může být součástí jiné, méně známé formy chráněného území, jako je například evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast.

Do nejpřísněji chráněných území může být zcela zakázán vstup a vjezd (tento zákaz neplatí pouze pro majitele a nájemce pozemků). Jejich zemědělské využívání je možné jen v případě, že se jím uchová či zlepší dosavadní stav přírodního prostředí (např. sečení luk). Přitom je zakázáno hospodařit na pozemcích intenzivně, zejména způsoby, které mohou vyvolat změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů nebo nevratně poškozovat půdní povrch, provádět chemizaci, změnu vodního režimu a terénní úpravy.

Screen katastru
Příklady nejčastějších způsobů ochrany pozemků

Další informace o pozemku

Stránku s informacemi o pozemku byste si měli přečíst až dokonce. Můžete zde najít další důležitá upozornění. Pokud máte dluh vy nebo některý ze spoluvlastníků, může být nařízen prodej nemovitosti. Zde je dobré kontaktovat exekutora a domluvit se, abyste o pozemek nebo podíl na pozemku nepřišli. Kontakt na něj získáte, když se obrátíte na katastrální pracoviště, které je uvedeno na úplném konci stránky.

Screen katastru
Pokud najdete omezení vlastnického práva, doporučujeme aktivně konat.

Pozemkové úpravy

Velkou pozornost byste měli věnovat také sekci Jiné zápisy. Pokud jsou zahájeny pozemkové úpravy, znamená to, že může dojít ke změně polohy nebo tvaru vašeho pozemku. Pokud budete v procesu pozemkových úprav aktivní, můžete si výrazně zhodnotit svůj majetek. 

Pozemkové úpravy jsou nástrojem na změnu uspořádání pozemků v krajině tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření. V průběhu pozemkových úprav dochází ke scelování nebo dělení pozemků a zabezpečuje se přístupnost pozemků. Původní pozemky tedy zanikají a vytvářejí se nové. Cílem pozemkových úprav je zlepšovat kvalitu života ve venkovských oblastech, například diverzifikací hospodářské činnosti, zlepšováním konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšováním životního prostředí, ochranou půdního fondu nebo snižováním nepříznivých účinků povodní a sucha. Podrobnější informace o pozemkových úpravách najdete na stránkách Poradny Frank Bold.

V rámci pozemkových úprav doporučujeme vlastníkům zemědělské půdy 3 věci:

  • požádat o scelení doposud roztříštěných parcel po celém katastru ideálně do 1 velké parcely
  • vypořádat spoluvlastnictví, zvláště pak pokud jsou spoluvlastníky značně vzdálené příbuzenství, úplně cizí lidi nebo máte již nyní problém se domluvit na vizi pro využití a způsob hospodaření společných nemovitostí
  • zajistit scelení a zpřístupnění pozemků


 Pro vlastníky pozemků je celý proces pozemkových úprav zcela bezplatný. Při proaktivním přístupu můžete z malých parcel roztříštěných po celém katastru vytvořit jednu souvislou parcelu, kterou lze pak smysluplně propachtovat případně na ní začít hospodařit (např. vysadit ovocný sad).

Dokončení pozemkových úprav má vliv také na pachtovní smlouvy, které zanikají ze zákona. Doporučujeme si proto přečíst tento článek a nenechat se nachytat.

Pokud ve vašem katastrálním území zrovna pozemkové úpravy neprobíhají, z katastru nemovitostí se to nedozvíte. Jestli pozemkové úpravy byly provedeny, případně zda jsou naplánovány, si můžete zkontrolovat na tomto odkazu. Na levé straně zadáte kraj, okres a pak katastrální území, které vás zajímá. Po kliknutí na Potvrdit a zobrazit se hranice daného katastrálního území zvýrazní červenou barvou. Už na první pohled lze dle legendy zjistit, jak je to ve vašem katastrálním území. Následně lze klikat i do mapy na další území v okolí. 

Screen pozemků

Pod mapou se zobrazuje informační okénko s více informacemi o pozemkových úpravách. V případě obce Slatina na příkladu níže se v něm nezobrazuje nic, protože zde úpravy neproběhly a ani se neplánují. Když ale zvolíte jiné území, například modře zabarvené katastrální území Obřany, pod mapou se vám zobrazí všechny úpravy které zde proběhly. Když rozkliknete KPÚ (zkratka komplexních pozemkových úprav), zobrazí se vám bližší informace o dané úpravě.

Screen pozemkových úprav
V Slatině nebyly provedeny žádné pozemkové úpravy a ani nejsou naplánovány, v Obřanech byly už 3 pozemkové úpravy.

Po kliknutí na Zobrazit detail zjistíte aktuální stav pozemkové úpravy včetně kontaktu na pobočku Státního pozemkové úřadu, případně také na zodpovědného pracovníka. Pokud potřebujete vědět víc, můžete se na něj obrátit a vyžádat si bližší informace. Kontakty na pobočky a jejich spracovníky jsou dostupné na stránce www.spucr.cz.

Screen
Po kliknutí na “Zobrazit detail” zjistíte aktuální stav a bližší informace o pozemkové úpravě

V příštím dílu článku se podíváme na další státní databáze, ze kterých můžete čerpat informace o svých pozemcích. Zaregistrujte se k odběru novinek, ať jeho vydání nepropásnete.

Mohlo by vás zajímat