Živá půda
Živěna
Blog Živé půdy
Loading...
3 min.

Carbon Farming II: Jak efektivně dokážeme uhlík do půdy uložit? A zůstane v ní?

Zuzana Benešová, 11. 4. 2022
Oxid uhličitý je dominující skleníkový plyn v atmosféře. Čím větší je jeho koncentrace, tím vyšší je oteplování. Lidstvo jeho množství zvyšuje svou činností, převážně spalováním fosilních paliv, a tak se s nadějí upíná i k možnosti ukládat (sekvestrovat) uhlík zpátky do půdy, a zmírňovat tak negativní dopady svých aktivit. Kolik uhlíku by se dalo do půdy uložit? A mělo by to reálný dopad na změnu klimatu?

Odhady, kolik uhlíku by se dalo do půdy sekvestrovat, se značně liší. Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) odhaduje, že globální sekvestrací uhlíku v půdě můžeme snížit okolo 5 Gt CO2 ročně. Jsou tu však pochybnosti, zda je to reálně proveditelné. Vědecká komunita není schopna jednoznačně doložit, kolik uhlíku může být do půdy uloženo, jak dlouho v ní vydrží, které postupy jsou pro kterou půdu nejlepší, a jak množství uloženého uhlíku v půdě efektivně a ekonomicky měřit.

Vědomosti o půdě se v poslední době významně posunuly a naznačují, že odhady IPCC, které vycházely z předpokladu, že stabilní molekuly bohaté na uhlík mohou zůstat v půdě stovky až tisíce let, nemusí být správné. Profesor Lehmann z Cornell University na přednášce v roce 2019 oznámil smrt “našeho přítele, konceptu Humusu”. Podle Lehmanna dostupné důkazy nepodporují existenci molekulárních a perzistentních humózních látek v půdě. Naopak svědčí o tom, že půdní organická hmota se neustále rozkládá. Jinak řečeno, půda je nesmírně rozmanitá, plná života a taky uhlíku. Ten však mohou půdní mikroorganismy rozložit a vypustit do atmosféry.

 

Vědci zkoumali, kolik oxidu uhličitého se uvolní, když zahřejí půdu v deštném pralese v Panamě, aby napodobili dlouhodobé účinky změny klimatu. Zjistili, že se uvolnilo o 55 % více uhlíku, než předpovídá většina klimatických modelů. Tyto modely jsou navíc kalibrovány na výsledky studií mírného pásma v Evropě a USA, přestože většina půdního uhlíku se nachází v rašeliništích, severních boreálních oblastech a v tropech.

Půdní organismy.

Sekvestraci brání i nedostatek motivace zemědělců

I profesor Amundson z Berkley se obává příliš mnoha překážek, které mohou bránit tomu, aby se sekvestrace uhlíku v půdě stala nástrojem zmírňování změn klimatu. Podle něho je složité změřit, kolik uhlíku se v půdě skutečně ukládá, a to zejména kvůli sezónním výkyvům. Všímá si však i dalších sociálních, kulturních a ekonomických překážek, jako například toho, že na půdě hospodaří zemědělci, kteří ji nevlastní a nejsou tak motivovaní investovat do dlouhodobých opatření na ochranu půdy. V USA to platí pro 40 % zemědělské půdy, v Česku dokonce pro 70 %.

Amundson souhlasí, že půda má potenciál uhlík ukládat a jakékoliv množství sekvestrovaného uhlíku do půdy je dobré. Nicméně by nás to nemělo odvádět od urychleného odchodu od využívání fosilních paliv a zastavení mýcení lesů a pralesů, tedy aktivit, které mají prokazatelný negativní dopad na změnu klimatu. 
 

Má to smysl?

Navzdory všem pochybnostem a úskalím, které s sebou sekvestrace uhlíku v půdě nese, má smysl ji dále zkoumat a podporovat. Odborníci pracují na nových technikách, jak lépe měřit, kolik uhlíku je obsaženo v půdě, což je proces, který donedávna vyžadoval, aby farmáři posílali desítky vzorků půdy do laboratoře k analýze. Začínají být dostupné senzory a také počítačové modely, které odhadují výměnu plynů z půdy do atmosféry a berou v úvahu sezónní výkyvy.

Mnohé z postupů, u kterých se předpokládá zvýšené ukládání uhlíku v půdě, mají další pozitivní environmentální a ekonomické dopady na půdu. Zlepšení celkového zdraví půdy může zvyšovat zemědělské výnosy a zároveň snižovat zemědělské vstupy jako aplikace syntetických hnojiv a pesticidů. Šetří tak zemědělcům výdaje, ale snižuje taky emise oxidu dusného (dalšího skleníkového plynu) z hnojení. Kromě vyšší produktivity je zdravá a živá půda odolnější vůči extrémním jevům jako jsou srážky nebo eroze, lépe zadržuje vodu a je odolnější vůči suchu.

Jaké postupy zvyšují ukládání uhlíku v půdě? Do čeho investoval Jeff Bezos 30 milionů dolarů? A co plánuje EU s konceptem Carbon Farming? Na to se zaměříme v příštím článku.

Zdroje:
Fakta o klimatu - infografika
Fakta o klimatu - explainery

Mohlo by vás zajímat