Agrolesnictví

Opatření / Agrolesnictví

Popis opatření

Stromy mají zásadní krajinotvorný význam a jsou u nás neodmyslitelnou součástí tradičního hospodaření po celá staletí. Pouze v době kolektivizace byly považovány za překážku intenzivnímu hospodaření, a proto byly z krajiny cíleně odstraňovány. Bez stromů to ale nejde a jejich absence způsobuje větrnou erozi. Stromy se proto začaly vracet alespoň ve formě větrolamů.

Agrolesnictví je moderní název pro návrat k tradicím. Je to způsob hospodaření na zemědělské půdě, při kterém se kombinuje pěstování dřevin s některou z forem zemědělské produkce. Historické formy agrolesnického hospodaření u nás byly např. polní sady na orné půdě, luční sady na trvalých travních porostech, vrbovny na nivních loukách kolem řek nebo záhumenky. Cílem je maximalizovat výnosy z pozemku. Kromě produkce polních plodin nebo sena, je možné ze stejného pozemku sklidit také ovoce, palivové dříví a v neposlední řadě lze staré stromy výhodně zpeněžit jako kvalitní dřevo pro nábytek, podlahy, dýhy nebo hudební nástroje.

Přínosy stromů:

  • Přispívají k lepšímu mikroklimatu na místě.
  • Tlumí silné větry, takže pomáhají zachycovat odvátou půdu či sníh a hromadí je kolem sebe,  eliminují tak erozi a zachycují vláhu.
  • Díky hlubokým kořenům zabraňují smývání živin z polí do vodních toků a podzemních vod. Spolu s živinami z velkých hloubek, kam se kořeny běžných plodin nedostanou, je vytahují do svých nadzemních části. S opadem listů je zase vrací na povrch půdy, přispívají tak ke koloběhu živin v přírodě a krmí půdní organizmy.
  • Slouží jako útočiště pro živočichy (hnízdiště pro ptáky, kteří se pak živí škůdci pěstovaných plodin, neoraná půda pod stromy slouží jako útočiště pro půdní edafon, odkud může po orbě opět kolonizovat pole).

Od roku 2023 mohou zemědělci na výsadbu stromů a jejich následnou péči čerpat finance z nového dotačního programu Agrolesnictví.

Pokud zemědělec o výsadbu stromů nemá zájem, může se s ním vlastník dohodnout, že stromy vysadí a bude o ně pečovat sám. Na zbytkové ploše pak může zemědělec nadále hospodařit obvyklým způsobem.