Hospodařím
na půdě

Půda je vaše živobytí. Její kvalitu můžete zlepšit hlavně vy. Poradíme vám, jak o půdu pečovat, aby přinášela dobrou úrodu. Pomůžeme vám nastavit férový pacht s vlastníky půdy. Po zákonodárcích požadujeme, aby zemědělské dotace cíleně podporovaly udržitelné hospodaření.

To mě zajímá

Jak dobře hospodařit?

Chybí půdě živiny, ohrožuje ji eroze a o žížalu ani nezavadíte? Nabízíme vám 20 praktických opatření. Poradíme vám, jak je správně provést, zda na ně lze žádat dotace, a jaký mají přínos. 
Proč doporučujeme zrovna těchto 20 opatření? Protože víme, že mohou pomoci. Sestavovali jsme je ve spolupráci s experty z akademického prostředí i z praxe. Jejich fungování a úskalí monitorujeme na příkladových studiích na farmách.

Podívejte se na příklady opatření

Vytvořte si férovou pachtovní smlouvu

 • na několik kliknutí
 • zdarma a jednoduše
 • na základě předchozí domluvy s vlastníkem
 • s nastavením řádné péče o půdu
 • na optimální dobu
 • s odpovídajícím pachtovným
 • s řádně sjednanými právy a povinnostmi smluvních stran a sankcemi v případě jejich porušení
GENERÁTOR

Hledáte půdu?

Tvoříme databází vlastníků půdy, kteří hledají udržitelně hospodařící zemědělce. Napište nám, rádi vás propojíme.

Hledám půdu

Hledáme a dokumentujeme pro vás zajímavé příklady zemědělců a zemědělkyň.

INSPIRUJTE SE

FAQ

Je nutné pro výsadbu stromů a keřů na orné půdě vyjmutí z půdního fondu nebo něco podobného?
Pokud se rozhodnete vysazovat stromy na orné půdě, nejspíš současně provedete i její zatravnění. Pro zatravnění orné půdy není dopředu třeba žádné povolení nebo ohlášení úřadům. Po zatravnění byste měli ohlásit Katastrálnímu úřadu změnu druhu pozemku z orné půdy na trvalý travní porost. Změna je prováděná bezplatně, je potřeba vyplnit formulář nebo využít interaktivní formulář a na konci vygenerovat tiskopis, nechat si na něm úředně ověřit podpisy vlastníka pozemku a doručit katastrálnímu úřadu.

Katastrální vyhláška definuje druh pozemku „trvalý travní porost“ jako pozemek využívaný k pěstování trav nebo jiných bylinných pícnin, na kterém se mohou vyskytovat stromy a keře. Takže pozemek, na kterém vysadíte stromy a keře (pokud to zrovna nebude les), může být v katastru nadále evidován jako trvalý travní porost.

Pokud roste na 1 ha méně než 100 ks stromů, nadále je celá plocha způsobilá pro čerpání zemědělských dotací. Kultura dílu půdního bloku může být v LPIS evidována jako „trvalý travní porost“ nebo „jiná trvalá kultura“, pokud jde o krajinotvorný sad nebo ovocné stromořadí. V případě keřového remízku, který je součástí pastviny a může být využíván zvířaty k okusu, lze plochu remízku v celé ploše ponechat jako součást dílu půdního bloku a tato plocha je způsobilá pro čerpání zemědělských dotací.

Od roku 2023 bude nový dotační titul Agrolesnictví, který počítá s výsadbou 80-120 lesních i ovocných stromů na pozemcích orné půdy a trvalých travních porostů a celá tato plocha bude způsobilá pro čerpání zemědělských dotací.

Jak postupovat při výsadbě stromů a keřů? Jak daleko sázet od hranice pozemku?
Na stránkách Sázíme budoucnost najdete jednoduché manuály k výsadbě.

Detailnější a odbornější informace najdete ve Standardech AOPK, ze kterých jsou relevantní tyto standardy:
 • 02 007 Krajinné trávníky (Přehled vhodných a nevhodných druhů trav a jetelovin)
 • 02 001 Obnova travních společenstev s využitím regionálních směsí
 • 02 004 Sečení
 • 02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině
 • 02 001 Výsadba stromů
 • 02 005 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin
 • 02 010 Péče o dřeviny kolem veřejné dopravní infrastruktury
Minimální šíře pozemku pro výsadbu stromů by měla být 6 m (ideálně alespoň 10 m) a keřů 3 m. Dále je třeba zohlednit ochranná pásma inženýrských sítí a vozovek. Bližší informace viz dokumenty výše.

Mohu vysazovat do krajiny i nepůvodní stromy a keře?
Ne. Zákon o ochraně přírody a krajiny obsahuje nástroje na regulaci nepůvodních druhů rostlin a živočichů v rámci obecné i zvláštní ochrany přírody a krajiny. Záměrné rozšíření geograficky nepůvodních druhů rostlin či živočichů do krajiny podléhá povolení orgánu ochrany přírody. Více zde.

Do volné krajiny je možné vysazovat jenom původní druhy dřevin a z nepůvodních ovocných dřevin pouze ty, které se na našem území pěstují dlouhodobě (jabloně, hrušně, vlašské ořechy). Jinak je nutný souhlas orgánů ochranu přírody, který však většinou nezískáte.

Mohu oplocovat vysazené stromy a keře?
Základní přehled o této složité problematice naleznete zde. (.doc, 54 kB)

Zvednou se pachtýři náklady nebo mu klesnou výnosy, pokud bude realizovat opatření pro zlepšení stavu půdy? Kdo mu je nahradí?
V některých případech ano a musí být kompenzovány, buď dotacemi nebo nižším pachtovným a delším pachtem. Delší pacht je pro pachtýře nejen větší jistotou, ale i zárukou, že z provedených opatření pro půdu bude také benefitovat. Veřejné dotace kompenzují náklady na realizaci, následnou péči i ztrátu zisku u některých opatření. Více informací naleznete na stránce Opatření pro půdu.

Kde získat peníze na zatravnění orné půdy a krajinné prvky?
Můžete žádat v dotačních programech Ministerstva životního prostředí: Program péče o krajinu (PPK), podprogram B pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí nebo Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK), podprogram Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu.
 • Tyto programy jsou velice jednoduché s minimem nutné administrace.
 • Některé kraje vypisují vlastní dotační programy. Pro menší projekty můžete využít i granty nadací.
 • Pro větší projekty můžete čerpat peníze z evropských zdrojů, nicméně musí počítat s větší administrativní náročností.
Na zatravnění kromě programů Ministerstva životního prostředí můžete využít také zemědělské dotace (AEKO - zatravnění orné půdy, zatravnění drah soustředěného odtoku, zatravňování orné půdy podél vodního útvaru). Tato dotace se pobírá po dobu 5 let jako příplatek k základním zemědělským dotacím. Má nahradit náklady na založení travního porostu, jeho údržbu (seč a odvoz posečené hmoty) a výpadek příjmu zemědělce v prvních letech, kdy travní porost není dostatečně kvalitní pro produkci sena nebo pro pasení zvířat.

Ministerstvo zemědělství připravuje od roku 2023 nový dotační titul Agrolesnictví, který bude podporovat výsadbu stromů na orné půdě nebo trvalých travních porostech.

Kde najdu informace o inovativních způsobech hospodaření na orné půdě?
Inspirovat se a dozvědět něco nového můžete například na webu Best 4 Soil.