Vlastním půdu

Nejste sami. Víc než 3 miliony lidí v Česku vlastní kousek pole, louky, zahrady. Víte, jak se na vaší půdě hospodaří? V pronajímaném domě byste si nenechali vytrhat parkety, rozbít okna, ani otlouct omítku. Nenechte si znehodnocovat majetek. Pečovat o půdu se vám vyplatí. Ukážeme vám jak na to.

To mě zajímá

Každý vlastník může ovlivnit, jak se na jeho půdě hospodaří prostřednictvím pachtovní smlouvy. V Česku vlastní zemědělskou půdu každý třetí. Pokud ne přímo vy, tak pravděpodobně někdo ve vaší rodině nebo vám blízký, a můžete tak ovlivnit, zda se k půdě budeme chovat udržitelně nebo ji necháme drancovat.

Problém je, že pachtovní smlouvy jsou často pro vlastníky nevýhodné, protože někteří zemědělci zneužívají jejich neznalosti. Ve třech krocích poradíme, jak se tomu vyvarovat, a pomůžeme vám nastavit férovou pachtovní smlouvu. Můžete postupovat krok za krokem, pokud se chcete v problematice lépe zorientovat, nebo jít přímo na generátor pachtovních smluv. Pokud hledáte udržitelně hospodařící pachtýře, propojíme vás s nimi.

Zjistěte co nejvíc o své půdě

Než začnete řešit, jak změnit způsob hospodaření nebo zlepšit kvalitu vaší půdy, zjistěte si o ní co nejvíc. Poradíme vám, jak prověřit, kde a jakou půdu vlastníte. Vysvětlíme vám, co zjistit ve stávající pachtovní nebo nájemní smlouvě.
Máte uzavřenou pachtovní (nájemní) smlouvu. Co byste v ní měli zkontrolovat?
Najděte ji a důkladně si ji přečtěte. Zaměřte se zejména na:
 • dobu pachtu - pacht můžete sjednat na dobu určitou nebo neurčitou, při sjednávání doby pachtu je obezřetnost na místě, dlouhodobé pachty jsou nevýhodné pro vlastníky, krátkodobé naopak dostatečně nemotivují pachtýře ke kvalitní péči o půdu. Jde prostě o balanc mezi vámi. Nejhorší verze je dlouhodobý pacht bez sjednané péče o půdu,
 • výpovědní dobu - zákonná výpovědní doba u pachtu na dobu neurčitou je 12 měsíců, pokud jste si nesjednali jinou, pamatujte, že pachtovní rok trvá od 1. 10. do 30. 9., proto je třeba případnou výpověď doručit pachtýři do konce září. Je možné vypovědět i pacht sjednaný na dobu určitou v případě, že jste si ve smlouvě sjednali důvody výpovědi a výpovědní dobu,
 • automatické prodlužování pachtu - od vlastníka předpokládá aktivní přístup a hlídání lhůt, chce-li ukončit pachtovní smlouvu, v opačném případě se pacht automaticky prodlouží, což je ve většině případů pro vlastníka nevýhodné a zbytečně zatěžující,
 • pachtovné a jeho výplata - výše pachtovného se významně liší podle kvality, umístění, velikosti a dostupnosti propachtované půdy, nejčastěji se pohybuje v rozmezí 3000 - 6000 Kč ročně za hektar, při sjednávání pachtovného myslete na sjednání sankcí za neplacení nebo pozdní úhradu pachtovného,
 • předkupní právo pro pachtýře - jedná se o povinnost nabídnout pozemek ke koupi napřed pachtýři, pokud se vlastník rozhodne k prodeji. Pečlivě zvažte, zda vůbec chcete předkupní právo ke svému pozemku komukoliv poskytnout, pro vlastníka není výhodné a může významně zkomplikovat případný prodej pozemku,
 • automatické povolení podpachtu - s podpachtem (podnájmem půdy dalšímu pachtýři) musíte souhlasit, jinak se jedná o hrubé porušení povinností ze strany pachtýře a můžete mu vypovědět pachtovní smlouvu bez výpovědní doby, proto si velmi důkladně promyslete, zda budete souhlasit s automatickým povolením podpachtu, když nebudete předem vědět, jakému jinému zemědělci váš pachtýř půdu podpachtuje a jak na ní bude hospodařit,
 • úpravu zachování kvality půdy - málokterá pachtovní smlouva bohužel obsahuje konkrétní povinnosti pachtýře zachovávat či zlepšovat kvalitu propachtované půdy, v následujícím kroku si vyberte, v jakém stavu chcete mít půdu, domluvte se s pachtýřem a jednoduše si vše nastavte v pachtovní smlouvě v generátoru pachtovních smluv, případně v dodatku ke stávající pachtovní smlouvě. Nelíbí se vám, co jste ve smlouvě našli? Nevadí, můžete ji dodatkem ke smlouvě upravit nebo ukončit a uzavřít novou.

Máte uzavřenou pachtovní smlouvu, ale nemůžete ji najít?
Pokud ji nemůžete najít, obraťte se na svého pachtýře a požádejte ho o kopii. Může se stát, a bohužel v praxi se tak někdy děje, že vám pachtýř odmítne vydat kopii smlouvy. Takový přístup pachtýře by pro vás měl být impulsem pro jeho případnou změnu. Zjistit na základě jakého právního titulu pak na vaší půdě hospodaří můžete prostřednictvím Státního zemědělského a intervenčního fondu (dále jen “fond”).
Jak na to?
 • ​Obraťte se na kterékoliv regionální pracoviště fondu Oddělení příjmu žádostí a LPIS a podejte podnět k zahájení řízení o aktualizaci evidence půdy.
 • Uveďte pozemky, u kterých nevíte, zda je uživatel obhospodařuje oprávněně.
 • Fond zahájí správní řízení, v němž vyzve uživatele vašeho pozemku k vyjádření a doložení právního titulu, na základě kterého půdu užívá (typicky smlouva).
 • Na základě získaných podkladů v průběhu řízení fond rozhodne, zda provede změnu v evidenci půdy LPIS či nikoli. O svém rozhodnutí vás písemně informuje.
 • Podstatné však je, že vy jako vlastník pozemku můžete nahlédnout do spisu a podívat se na uživatelem předloženou smlouvu, případně si pořídit její kopii.

Nemáte uzavřenou pachtovní smlouvu, ale někdo na vašem poli hospodaří?
Možná zjistíte, že na vašich pozemcích někdo hospodaří bez právního titulu, tedy bez uzavřené smlouvy nebo bez jiného důvodu opravňujícího ho k užívání pozemku, a neplatí vám pachtovné. Jako vlastník pozemku jste oprávněni žádat od uživatele vydání tzv. bezdůvodného obohacení. Jeho výše by měla odpovídat obvyklému pachtovnému za pacht podobného pozemku (tj. pachtovné na podobném pozemku v blízkém okolí).
Kontaktujte uživatele vašeho pozemku a vyzvěte ho k úhradě bezdůvodného obohacení za dosavadní užívání pozemku. Případně i k podpisu pachtovní smlouvy, pokud chcete, aby na vašem pozemku nadále hospodařil.
Pokud nevíte, kdo pozemky užívá, podívejte se do veřejného registru půdy (LPIS), kdo hospodaří na okolních pozemcích a s velkou pravděpodobností tedy i na vašem. V mapě si vyhledejte váš pozemek (dle parcelního čísla, listu vlastnictví, obce nebo katastrálního území). Když přejedete kurzorem přes jednotlivé vyznačené půdní bloky, zobrazí se Vám jméno uživatele (zemědělce). Po kliknutí se vpravo dole zobrazí jeho jméno a způsob hospodaření (ekologický / konvenční zemědělec) a po rozkliknutí jeho jména i kontaktní adresa.
Právo na vydání bezdůvodného obohacení se promlčuje ve lhůtě tří let ode dne, kdy jste se dozvěděli, že došlo k bezdůvodnému obohacení, a kdo se na váš úkor obohatil.
Pokud s výzvou k úhradě neuspějete, zvažte podání žaloby na vydání bezdůvodného obohacení, případně uložení povinnosti zdržet se užívání pozemku, pokud na něm i nadále hospodaří bez vašeho souhlasu. Další postup ve věci doporučujeme konzultovat s advokátem či advokátkou.

Vlastníte půdu, ale nevíte, kde přesně leží a jak ji v terénu najdete?
Znáte parcelní číslo nebo číslo listu vlastnictví, ale nevíte, kde přesně váš pozemek leží? Nahlédněte do katastru nemovitostí  a přes parcelu nebo list vlastnictví v horním menu najděte svoji nemovitost. Pro lepší představu o poloze pozemku v terénu rozklikněte zmenšenou katastrální mapu vedle informace o pozemku a použijte funkci sloučení katastrální mapy a ortofotomapy (satelitního snímku). Pro nalezení pozemku v terénu můžete využít některou z mobilních aplikací (např. iKatastr).
orto_mapa_click.PNG
 

Nevíte jistě, zda půdu vlastníte. Jak to zjistit?
Pokud si nejste jisti, zda nějakou půdu vlastníte, navštivte kteroukoliv pobočku katastrálního úřadu. Tam vám po předložení průkazu totožnosti zhotoví přehled vámi vlastněných nemovitostí na území celé České republiky.

Chcete poradit?

Víme, že zjistit potřebné informace o vaší půdě nemusí být snadné. Nebojte se na nás obrátit s dotazem, rádi vám poradíme.
CHCI SE PORADIT

Vyberte si, v jakém stavu chcete mít půdu

V jakém stavu bude vaše půda, ovlivníte výběrem správného pachtýře a nastavením udržitelného hospodaření v pachtovní smlouvě. Větší požadavky na péči o půdu zohledněte nižším pachtovným, i délkou pachtu. Ve finále na tom vyděláte, protože se vám zhodnotí nemovitost. Výše pachtovného se nejčastěji pohybuje v rozmezí 3000 - 6000 Kč ročně za hektar, ale může se významně lišit v důsledku lokálních podmínek nebo kvality propachtované půdy. Délka pachtu je důležitá pro motivaci pachtýře domluvit se na udržitelné péči o půdu. Kvalita půdy se nezlepší ze dne na den, některá opatření mají výsledky až po delší době. Proto je delší pacht pro pachtýře jistotou, že jím provedená opatření budou mít vliv i na jeho výnosy a kvalitu úrody.

Na velikosti vašeho pozemku nezáleží. Remíz nebo biopás na malém políčku bude přínosem nejen pro váš pozemek, ale i okolní pole a krajinu. Každá změna k lepšímu se počítá. Pokud vlastníte více než 5 hektarů, bude se vám pravděpodobně lépe hledat nový pachtýř a domlouvat, jak bude hospodařit na vaší půdě.

na půdě mi nezáleží

 • půda se vysiluje, zhoršuje se její kvalita, je náchylnější k erozi
 • intenzivně se na ní hospodaří, hnojena je převážně umělými hnojivy
 • v půdě klesá obsah organické hmoty
 • jste smířeni s tím, že se půda znehodnocuje, poškození může být nevratné a klesá cena vaší nemovitosti
 • od zemědělce nepožadujete žádná opatření, která by udržovala nebo zlepšila kvalitu půdy
TO MĚ ZAJÍMÁ

chci půdu udržovat v dobrém stavu

 • kvalita půdy se nezhoršuje, ale ani nezlepšuje
 • hnojení organickými a umělými hnojivy je zhruba vyrovnané
 • cena vaší nemovitosti neroste
 • od zemědělce požadujete opatření, která půdu udržují v dobrém stavu, množství organické hmoty neklesá
 • je na místě náklady zemědělce kompenzovat nižším pachtovným
TO MĚ ZAJÍMÁ

chci zlepšovat kvalitu půdy

 • půda se vyživuje
 • obsah organické hmoty v půdě zvolna stoupá, půda drží větší množství vody, zadržuje uhlík a živiny
 • cena vaší nemovitosti se zvyšuje
 • zemědělec o půdu pečuje komplexně, realizuje řadu opatření, která zlepšují kvalitu půdy, chrání ji před erozí a nebo zlepšuje biodiverzitu
 • je nezbytné náklady zemědělce kompenzovat nižším pachtovným
TO MĚ ZAJÍMÁ

Chcete poradit?

Víme, že někdy není jednoduché vybrat, která opatření jsou pro vaše pole, louku či sad nejvhodnější a domluvit se na nich s pachtýřem. Rádi vám s tím pomůžeme. Ozvěte se nám.
CHCI SE PORADIT

Uzavřete férovou pachtovní smlouvu

Nastavení smluvních podmínek a výběru pachtýře věnujte velkou pozornost. Jak bude pachtýř na vašich pozemcích hospodařit, ovlivní jejich hodnotu. Dobře nastavená pachtovní smlouva chrání vaši půdu a současně umožňuje zemědělci hospodařit se ziskem. Spojte se se stávajícím pachtýřem a domluvte se s ním na opatřeních zlepšujících kvalitu půdy, chránících ji před erozí nebo zlepšujících biodiverzitu podle toho v jakém stavu chcete, aby byla vaše půda (krok 2). Pokud si nebudete jistí domluvou, napište nám, poradíme vám. Pamatujte, že dohodnutou změnu hospodaření na vaší půdě musíte sjednat v dodatku pachtovní smlouvy nebo uzavřít novou pachtovní smlouvu. Tu si můžete jednoduše sestavit v generátoru pachtovních smluv.

Nedohodnete-li se, ukončete současnou smlouvu, což může trvat i několik let, budete mít dostatek času hledat nového pachtýře.

Hledání nemusíte uspěchat. I kdybyste nenašli hned vhodného pachtýře, pole můžete nechat nějakou dobu ležet ladem, půda si odpočine a samovolně se zúrodní. Už v prvním roce zaroste běžnými polními plevely. Rostlinný kryt chrání půdu před erozí a díky absenci chemických postřiků dochází k obnově půdní struktury i doplnění půdního humusu, který rozhoduje o úrodnosti půdy. Pole jde kdykoliv poorat a znovu používat k pěstování plodin.
Jak ukončit pachtovní smlouvu?
Nepodařilo se vám domluvit a nedohodli jste se na úpravě smluvních podmínek? Rozhodli jste se sjednat pacht s jiným pachtýřem, protože nejste spokojeni, jak na ní ten stávající hospodaří? Nebo dokonce porušil své povinnosti? Ukončete pachtovní smlouvu.
 • řádné ukončení - Smlouva skončí uplynutím doby pachtu nebo ji můžete vypovědět. Zjistěte na jakou dobu jste smlouvu uzavřeli. Pokud se blíží konec doby pachtu a vy v něm nechcete pokračovat, informujte o tom pachtýře a vyzvěte ho k vyklizení a předání pozemku k termínu uplynutí doby pachtu. Chcete-li pachtovní smlouvu ukončit výpovědí, musíte ji prokazatelně doručit pachtýři (např. doporučené psaní nebo osobní převzetí proti podpisu). Výpověď adresujte pachtýři, uveďte v ní o jaký pozemek se jedná, jakou pachtovní smlouvu vypovídáte a výpověď podepište. Pacht skončí uplynutím výpovědní doby. Pozor na vymezení pachtovního roku, který narozdíl od kalendářního trvá od 1. 10. do 30. 9.
 • mimořádné ukončení - Pokud pachtýř porušil povinnosti dané zákonem nebo smlouvou (např. propachtoval půdu bez vašeho souhlasu), můžete vypovědět smlouvu bez výpovědní doby nebo od ní odstoupit. Takový postup vám doporučujeme konzultovat s advokátem nebo advokátkou.
Novou smlouvu si pak vytvořte v generátoru.

Se stávající smlouvou jste vcelku spokojeni. Chcete ji jen upravit nebo doplnit?
Kontaktujte zemědělce, který hospodaří na vašich pozemcích, a domluvte se s ním na dodatku ke smlouvě. Při nastavování nových smluvních podmínek můžete do smlouvy vložit cokoli, co není v rozporu se zákonem, nebo dobrými mravy. Můžete doplnit výčet povinností či naopak zakázaných činností, stanovit sankce za jejich nedodržení apod. Pamatujte však, že smluvní ujednání je bezzubé, pokud nebude kontrolovatelné. Nastavte si ve smlouvě relevantní možnosti kontroly plnění smluvních podmínek (půdní rozbor, nahlížení do agronomického deníku apod.).
Chcete ve smlouvě nově ošetřit zachování nebo zlepšení kvality půdy? Domluvte se současným pachtýřem a vytvořte si novou smlouvu v generátoru. Pokud se nedohodnete na úpravě smluvních podmínek, můžete smlouvu vypovědět.

Poradíme Vám

Víme, že je to složité a rádi vám poradíme, jak smlouvu dobře nastavit. Ozvěte se nám.
CHCI SE PORADIT

Vytvořte si férovou pachtovní smlouvu

 • na několik kliknutí
 • zdarma a jednoduše
 • na základě předchozí domluvy s pachtýřem
 • s nastavením řádné péče o půdu
 • na optimální dobu
 • s odpovídajícím pachtovným
 • s řádně sjednanými právy a povinnostmi smluvních stran a sankcemi v případě jejich porušení
GENERÁTOR

Příběhy českých vlastníků

Podobnou zkušenost nebo starosti se správou půdy, jako máte vy, měl i někdo další z více než 3 milionů vlastníků půdy. Proto jejich příběhy hledáme a dokumentujeme, abyste se mohli inspirovat.

JAK TO DĚLAJÍ OSTATNÍ

FAQ

Na mém pozemku je eroze. Co mám dělat?
Využijte jednoduchý formulář na našich stránkách k hlášení eroze. Nebo se obraťte přímo na pověřeného pracovníka Státního pozemkového úřadu  a erozi mu nahlaste. Ten provede prohlídku na místě a zjištěné informace zanese do monitoringu eroze. Na jejich základě může být vaše půda zařazena do vyššího stupně ochrany. Při nedodržení pravidel pak hrozí zemědělci krácení dotací.

Současně kontaktujte svého pachtýře a informujte ho o vzniku erozní události. Domluvte se s ním na provedení nápravných nebo preventivních opatřeních (orba po vrstevnici, podsev, pásové zpracování půdy, mulčování, zatravnění pozemku apod.).

Pokud nemáte ochranu půdy před erozí upravenou v pachtovní smlouvě, zvažte její změnu nebo uzavření nové pachtovní smlouvy.

K vašemu pozemku vede polní cesta, ale zemědělec hospodařící na sousedních pozemcích brání ji používat komukoliv jinému? Obáváte se, že nebudete moci pozemek propachtovat někomu jinému?
Veřejné cesty jsou komunikace, které může používat kdokoliv. V případě polních cest jsou to nejčastěji veřejně přístupné účelové komunikace. Narozdíl od ostatních veřejných cest jako jsou dálnice, silnice a místní komunikace vznikají veřejně přístupné účelové komunikace často živelně. Tedy tak, že se po nich chodí nebo jezdí, aniž by tomu vlastník pozemku bránil. K jejich vzniku není třeba rozhodnutí úřadu. Mohou být na obecních i soukromých pozemcích. Mohou to být nezpevněné pěšiny, ale i asfaltové cesty, které může používat kdokoliv k obvyklým dopravním účelům a jejich vlastníci takovému užívání nemohou bránit.

Veřejně přístupná účelová komunikace musí splňovat 4 definiční znaky:
 • je stálá a patrná v terénu
 • dopravně spojuje různé nemovitosti
 • alespoň pro jednu nemovitost je jedinou přístupovou cestou
 • vlastník souhlasí s obecným užíváním cesty, tj. cestu může užívat veřejnost
V případě sporů týkajících se veřejně přístupné účelové komunikace se více dozvíte zde.

K vašemu pozemku vede soukromá cesta. Domluvte se s vlastníkem cesty na podmínkách jejího užívání (výprosou, smlouvou, zřízením služebnosti cesty). Nedohodnete-li se, můžete se obrátit na soud s žalobou na zřízení nezbytné cesty. Soud ji povolí, pokud k vašemu pozemku nevede veřejná cesta a dohoda s majitelem pozemku nebyla možná. Podání žaloby konzultujte s advokátem či advokátkou.

Chcete pozemek propachtovat novému pachtýři, ale nevede k němu cesta? Vaše pole je nedostupné uprostřed lánu? Co můžete dělat?
Nabízí se jedna z následujících možností. Ale nebudeme vám tvrdit, že existuje jednoduché řešení. Připravte se na delší, mnohdy náročný proces, který ovšem s ohledem na hodnotu vaší půdy a možnosti ji správně obhospodařovat stojí za to.

Pozemkové úpravy: V pozemkových úpravách dochází k uspořádání, scelení nebo naopak dělení pozemků různých vlastníků půdy tak, aby vznikly vhodné podmínky pro hospodaření na ní a současně byla zajištěna ochrana okolní přírody. Součástí pozemkových úprav je i plán společných zařízení, jehož součástí jsou i účelové komunikace se všemi doprovodnými stavbami jako jsou, propustky, mosty, brody nebo železniční přejezdy. Pozemkový úřad je povinen zahájit pozemkové úpravy pouze pokud se pro to vysloví vlastníci nadpoloviční výměry zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území. Pokuste se přesvědčit vlastníky ostatních pozemků včetně obce a podejte společnou žádost o provedení pozemkových úprav v dané lokalitě. Po provedení pozemkových úprav se postupně realizují jednotlivá společná zařízení (staví se cesty, protierozní a protipovodňová opatření apod.). Je pochopitelné, že okamžitá výstavba všech není s ohledem na finanční limity možná. Bohužel se tak stává, že některé pozemky nejsou přístupné ani mnoho let po pozemkových úprav, přestože cesta byla schválena v plánu společných zařízení a v katastru je vyznačena, fakticky neexistuje. Problémem se zabýval ombudsman a dospěl k závěru, že na přednostní stavbu cesty neexistuje právní nárok. Avšak polní cestu, která byla jakožto společné zařízení schválená v pozemkové úpravě, je možné používat k chůzi a jízdě před její faktickou stavební realizací.

Výprosa - vlastník pozemku z dobré vůle a bez nároku na protihodnotu ho celý nebo jen část přenechává k užívání konkrétní osobě. Jedná se o jakousi sousedskou laskavost, která vlastníka pozemku užívaného jako přístupová cesta k ničemu nezavazuje a může výprosu kdykoliv odvolat. Výhodou je bezplatné užívání pozemku jako přístupu na váš pozemek, nevýhodou nejistota takového ujednání.

Služebnost cesty - při zřízení služebnosti vlastník souhlasí, že jeho pozemek bude sloužit i někomu jinému jako přístup k jeho nemovitosti. V takovém případě rozlišujeme služebnosti:
 • stezky - po stezce můžete chodit, nikoliv na ni vjíždět motorovými prostředky
 • průhonu - umožňuje hnát přes služebný pozemek zvířata a vjezd nemotorových prostředků
 • cesty - umožňuje vjezd a jízdu motorových prostředků, stejně jako chůzi, ale nikoliv hnaní zvířat
Služebnosti se zřizují smlouvou, ve které si stanovíte i podmínky služebnosti. Ten, komu slouží, za jejich zřízení většinou musí zaplatit. Nezapomeňte na zapsání služebnosti do katastru nemovitostí.

Právo nezbytné cesty - pokud se s vlastníkem pozemku, přes který byste se potřebovali dostat, nedohodnete (na výprose, služebnosti, prodeji části pozemku apod.) a současně platí, že váš pozemek není spojen s žádnou veřejnou komunikací, můžete požádat soud o zřízení nezbytné cesty. Pozor i nezbytná cesta je zřízena za úplatu.

Nelíbí se mi, jak na mých pozemcích hospodaří současný zemědělec. Jak najít lepšího?
Nejprve ukončete současnou pachtovní (nájemní) smlouvu. To může trvat i několik let, podle toho na kolik let jste pacht uzavřeli nebo jak dlouhou máte sjednanou výpovědní dobu. Mezitím budete mít dostatek času hledat nového pachtýře. Přibližně půl roku před koncem stávající smlouvy nabídněte pozemky novému pachtýři. Oslovte zemědělce ve svém okolí (v okruhu cca 25 km), pokud máte větší výměru (nad 5 ha) můžete využít i inzerce a oslovit vzdálenější zájemce.
Všechny zemědělce z blízkého okolí snadno naleznete ve veřejném registru půdy tzv. LPIS, ve kterém musí být uveden každý zemědělec, který žádá o zemědělské dotace.
V mapě si vyhledejte váš pozemek (dle parcelního čísla). Když přejedete kurzorem přes jednotlivé vyznačené půdní bloky, zobrazí se vám jméno uživatele (zemědělce). Po kliknutí se vpravo dole zobrazí jeho jméno a způsob hospodaření (ekologický / konvenční zemědělec) a po rozkliknutí jeho jména i kontaktní adresa. Tak zjistíte, kdo ve vašem okolí hospodaří a můžete ho oslovit s nabídkou k propachtování Vašeho pozemku. Tímto způsobem si projděte jednotlivé zelené půdní bloky až do okruhu 25 km.

Nemůžete najít nového zemědělce nebo je vaše pole opakovaně poškozované erozí a chcete ho raději nechat ladem? Je možné nechat zemědělský pozemek (pole, louku) zcela bez údržby?
Je hodně předpisů, které stanoví, co se může, musí nebo naopak nesmí dělat se zemědělskými pozemky.

Pokud vlastníte pole poškozované erozí, ale nechcete na něm hospodařit nebo nemůžete najít vhodného zemědělce, je často lepší nechat pozemek ležet ladem (úhor). Pozemek může být nadále veden v katastru nemovitostí jako druh pozemku orná půda, kterou katastrální vyhláška definuje jako: „Pozemek obdělávaný za účelem produkce plodin nebo pozemek, který je k dispozici pro rostlinnou výrobu, ale je ponechán ladem, případně pozemek, který je dočasně zatravněn v rámci systému střídání plodin.“

Úhor je historický způsob obdělávání půdy, která byla i několik let ponechána ladem a samovolně se obnovovala její úrodnost. Pozemek už v prvním roce zaroste běžnými polními plevely. Rostlinný kryt chrání půdu před erozí a díky absenci chemických postřiků (včetně herbicidů) dochází k obnově půdní struktury i doplnění půdního humusu, který rozhoduje o úrodnosti půdy.

Plevelů se není třeba bát, pokud jsou posečeny před vysemeněním, k většímu zaplevelení nedochází. Pozemek lze nechat i zcela bez údržby (nesečete, neořete), semena se sice vytvoří, ale velkou část během podzimu a zimy vyzobou semenožraví ptáci. Úhor pak funguje přes zimu jako "ptačí krmítko". Pozemek začne zarůstat vytrvalými bylinami a klasické plevele orné půdy postupně nahradí luční rostliny, které nesnáší orbu. Pokud je pozemek v blízkosti louky, odkud mohou dolétnout semena lučních rostlin, dojde k samovolné přeměně na louku v průběhu 2-5 let. Nemusíte se tedy obávat a dělat ukvapená rozhodnutí při výběru nového pachtýře, protože bylinný porost lze kdykoliv levně vrátit na ornou půdu jednou orbou.

Jedním z možných úskalí je výskyt “škodlivých organismů“ dle zákona o rostlinolékařské péči. Jejich přesný seznam není sestaven. Pokud na ladem ležícím poli rostou běžné domácí (byť plevelné) rostliny jako třeba pýr, pcháče nebo bodláky, nemusíte je sekat. Časem je vytlačí luční druhy rostlin. To neplatí pro nepůvodní invazní rostliny jako např. zlatobýl, bolševník, křídlatky, v blízkosti brownfieldů také pajasan žláznatý, podél vodních toků klejicha nebo netýkavka žláznatá. Jejich výskyt jste povinni ze zákona omezovat.

Pokud je pozemek blízko lesa, vzrostlých stromů nebo je ponechán bez údržby více než 5-10 let, začnou na něm růst keře a stromy. Návrat dlouhodobě opuštěných pozemků se vzrostlou dřevitou vegetací je pracnější a finančně náročnější, nicméně stále možný. Na druhou stranu i zarostlé meze a remízky jsou pro krajinu, půdu a živočichy v nich žijící velmi přínosné.

Absolutní a dlouhodobá bezzásahovost v případě zemědělských pozemků (orná půda, louka) ve střední Evropě není možná, pokud zde budou žít lidi. Bez rozsáhlých znalostí z ekologie středoevropské krajiny se do těchto experimentů raději nepouštějte, protože můžete nadělat více škody než užitku. Jedná se o velice komplexní problematiku. Není reálné upozornit na všechny aspekty v krátké odpovědi. Proto se zaměříme pouze na několik:
V prehistorických časech zde disturbanci (narušování povrchu pozemků a okusování dřevin) zajišťovali velcí savci – od mamutů až po recentní zubry, divé koně a pratury, kteří byli vyhubeni člověkem relativně nedávno. Dnes tuto disturbanci zajišťuje člověk (sečení luk, kácení v lesích) nebo ním chovaná zvířata (pastva krav, ovcí, koz, koní). Problém je, že tyto aktivity na zemědělské i lesní půdě jsou často až příliš intenzivní, což přírodě škodí. Nicméně špatný je i opačný extrém – absolutní bezzásahovost. Nelze s pozemky nic nedělat, protože to může nadělat více škody než užitku (šíření invazních rostlin nebo živočichů – od brouků po savce, karanténních škůdců planých i pěstovaných rostlin). Proto je důležité mít pozemky alespoň příležitostně pod dohledem a v případě potřeby udělat potřebné zásahy: likvidace invazních rostlin, které vytlačují původní květenu nebo likvidace invazních živočichů (např. boryt a mufloni na Pálavě; zavlečený norek americký do české přírody z kožešinových farem žere vše, co mu přijde do cesty a vytlačuje původního, dnes již vzácného, norka evropského), sečení luk (jako náhrada za vyhubené velké býložravce).

Přirozené bezlesí (louky, písčiny, skály) je v českých podmínkách udržováno buď klimatickými podmínkami nebo přítomností velkých býložravců a je zásadní pro přežití velkého druhu rostlin (světlomilné byliny, často velice vzácné druhy přežívající na několika posledních lokalit kvůli tomu, že vyžadují specifické stanoviště s nezapojenou vegetací nebo řídké lesy) i živočichů (pavouk stepník rudý; motýli – jasoň červenooký, jasoň dymnivkový, okáč skalní). V důsledku změny klimatu nebo introdukce nepůvodních druhů rostlin při striktní bezzásahovosti vznikají monokulturní porosty nepůvodních rostlin (zlatobýl kanadský v nivách řek a kolem brownfieldů, pajasan žláznatý), které zcela ničí původní společenstva rostlin a živočichů.

Pokud chcete investovat peníze do ochrany přírody a krajiny, raději využijte možnost výkupu cenných botanických nebo zoologických lokalit, kde odborníci s dobrovolníky zajistí potřebnou péči, případně „kontrolovanou bezzásahovost“ – www.ceska-krajina.cz, www.mistoproprirodu.cz, www.birdlife.cz/rezervace/ nebo www.wolf.sk.

Musím změnit druh pozemku v katastru, pokud se rozhodnu pozemek nechat ladem?
Ne. Pozemek může být nadále veden jako druh pozemku orná půda, kterou katastrální vyhláška definuje jako: “Pozemek obdělávaný za účelem produkce plodin nebo pozemek, který je k dispozici pro rostlinnou výrobu, ale je ponechán ladem, případně pozemek, který je dočasně zatravněn v rámci střídání plodin.”