Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

Popis výzvy

Tento podprogram je součástí Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO - POPFK)
 

Podmínky získání dotace

 • žadatelem může být vlastník nemovitosti, nájemce či pachtýř Oprávněným žadatelem je i osoba, která je na základě jiného písemného dokumentu (souhlasu vlastníka pozemku) oprávněna projekt realizovat a zajistit jeho udržitelnost
 • oprávněným žadatelem nejsou kraje, správy národních parků, Správa jeskyní ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 • podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 30. 6. 2025; realizace projektu musí být zahájena nejpozději v roce následujícím po vyhlášení Výzvy
 • žádost musí splňovat obě kritéria přijatelnosti „Vhodnost navrženého opatření a efektivita navrženého řešení“ a „Přínos pro biologickou rozmanitost a pro posílení přirozených funkcí krajiny“
 

Podrobné informace

Na co konkrétního dotaci získáte?

Podpora opatření:

 • Zlepšení druhové a prostorové skladby lesa  - opatření pro zlepšování druhové, věkové nebo prostorové skladby lesních porostů; opatření za účelem bezpečného ponechání dřevní hmoty v lese; ponechání výstavků stanovištně původních dřevin na dožití a následnému přirozenému rozkladu v lesním porostu 
 • Zajištění péče o cenné nelesní terestrické biotopy - tvorba a obnova ekostabilizačních prvků v krajině (např. remízy, meze, zasakovací pásy, průlehy apod.); péče o památné a významné stromy; tvorba a obnova biotopů pro zvláště chráněné druhy dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění a druhy uvedené v Červeném seznamu (v kategoriích CR, EN, VU); tvorba a obnova biotopů z Červeného seznamu biotopů (v kategoriích CR, EN, VU); opatření k omezování fragmentace krajiny a podpoře migrační prostupnosti krajiny; likvidace invazních druhů 
 • Tvorba a obnova mokřadů - obnova nebo tvorba vodních prvků (např. mokřadů a tůní, malých vodních nádrží) s cílem zlepšení retenční a akumulační schopnosti krajiny a podpory biodiverzity; tvorba a obnova biotopů pro zvláště chráněné druhy dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění a druhy uvedené v Červeném seznamu (v kategoriích CR, EN, VU); tvorba a obnova biotopů z Červeného seznamu biotopů (v kategoriích CR, EN, VU);  likvidace invazních druhů vázaných na vodní prostředí; dílčí rekonstrukce stávající malé vodní nádrže, jejíž stav nevyžaduje komplexní rekonstrukci 
 • Revitalizace a renaturace vodních toků 
 • Výsadba dřevin mimo les 

Kdo může žádat

 • Občan
 • Nezisková organizace
 • Samospráva
 • Zemědělec
 • Spolek
 • Podnikatelský subjekt
 • Škola
 • Místní akční skupina
 • Státní subjekt 
Opatření
Příjem žádostí
03.08.2022 - 30.10.2022
Alokace
60 mil. Kč
Maximální výše uhrazených nákladů
250 tis. Kč (nebo do vyčerpání finanční alokace)
Stav programu
Uzavřená

Těžké vybrat? Nevadí, rádi vám poradíme.

Napište nám na poradna@ziva-puda.cz.