Mulčování

Opatření / Mulčování

Popis opatření

Půda celoročně krytá mulčem není tolik vysušovaná a nehrozí její poškození větrnou a vodní erozí. Odumřelá rostlinná hmota se postupně rozkládá, průběžně tak obohacuje půdu o živiny a krmí půdní organismy (edafon). Ty provzdušňují půdu a udržují její dobrou strukturu.

Na podzim se vyseje tritikale (kříženec žita a pšenice), žito s vikví nebo hrachem. Na jaro se porost poseče nebo zmulčuje a přímo do této hmoty (bez orby) se vyseje jařina (pohanka, čirok) nebo vysadí sazenice zeleniny. Po sklizni plodiny se posklizňové zbytky ponechají na poli a přímo do nich se seje podzimní směska.

Náklady: osivo mulčovacích rostlin, pohonné hmoty při jejich setí a při mulčování.

Možná omezení: Kolem vodních ochranných pásem vodních zdrojů, na polích s melioracemi nebo ve zvláště chráněných územích (národní park, chráněná krajinná oblast, přírodní rezervace, přírodní památka apod. včetně ochranných pásem) jsou stanoveny limity pro aplikaci dusíkatých hnojiv. Z vrstvy mulče se taky uvolňuje dusík.