Statková hnojiva

Opatření / Statková hnojiva

Popis opatření

Hnůj, močůvka. Co nevyužijí zvířata, využije půda. Statková hnojiva obohacují půdu o živiny a vzniká z nich humus. Zlepšují strukturu půdy a její schopnost zadržovat vodu. Organická hmota živí půdní organismy, které svou činností provzdušňují půdu.

Domluvte si v pachtovní smlouvě závazek zemědělce, aby pravidelně dodával do vaší půdy statková hnojiva. Ideální stav je, aby se do půdy dostalo 20 tun na hektar v průběhu 3 let. Dle pěstovaných plodin může zemědělec zapravovat statková hnojiva na podzim jednou za 2-5 let. Při častější aplikaci se dává menší množství, při méně časté aplikaci se jednorázově může dát až 40 tun na hektar.

Náklady: pohonné hmoty při aplikaci na pole, nakoupení hnojiva, pokud nemá pachtýř vlastní (živočišnou výrobu).

Omezení: Kolem vodních ochranných pásem vodních zdrojů a na polích s melioracemi jsou stanovena omezení pro aplikaci dusíkatých hnojiv. Ve zvláště chráněných územích (národní park, chráněná krajinná oblast, přírodní rezervace, přírodní památka apod. včetně ochranných pásem) je pro aplikaci statkových hnojiv nutný souhlas orgánů ochrany přírody.