Zatravnění luční směsí

Opatření / Zatravnění luční směsí

Popis opatření

Vodní eroze je nejčastější příčina znehodnocení půdy. Pokud intenzita srážek překročí meze půdy vodu zadržet, ta začne odtékat po povrchu po drahách odtoku srážkové vody. A odnášet s sebou i drahocennou ornici. Pokud není povrch erozí ohrožené půdy chráněn hustým porostem, tloušťka nejúrodnější vrstvy půdy se ztenčuje po každém silnějším dešti. Prochází-li přes vaši půdu tyto odtokové dráhy, což zjistíte ve Veřejném registru půdy (tzv. LPIS ), nebo na ní po deštích tečou potůčky, zvažte zatravnění části nebo celého pozemku.

Na rozdíl od zatravnění běžnou komerční (druhově chudou, málo kvetoucí) travní směsí, nabízí na kvetoucí byliny bohatá směs vydatný zdroj potravy pro opylovače. Samotářské včely, čmeláci, pestřenky nebo kutavky jsou mnohem důležitější opylovači než včela medonosná. Protože nežijí v tak velkých koloniích jako včely, nemají takové zásoby potravy, na které by mohli spoléhat při špatném počasí. Proto létají a opylují rostliny i když včela medonosná zůstává v úlu. Potřebují pestrou nabídku potravy v průběhu celého roku. To jim mohou zabezpečit právě druhově bohaté luční porosty.

Pro účel použití regionálních směsí jsou v ČR vymezené oblasti původu osiva:

  • Hercynská pohoří a jejich podhůří,
  • Sudetská pohoří a jejich podhůří,
  • Polabí a přilehlé teplé pahorkatiny,
  • Panonská nížina a přilehlé teplé pahorkatiny,
  • Karpatská pohoří a jejich podhůří.

V současnosti je k dispozici osivo pro CHKO Bílé Karpaty, CHKO Moravský kras, Pomoraví a přilehlá okolí. Připravuje se osivo i pro další regiony.

Zemědělec může získat dotaci na trvalé zatravnění erozně ohrožené části pole (např. údolnice, okraje pole, rozdělení pole travnatým pruhem na více částí, kolem vodních toků) nebo celého pole (erozí ohrožené pozemky, opakované erozní události).
Tato dotace kompenzuje náklady na založení, péči o travnatý porost a ztrátu zisku po dobu 5 let.

Omezení: Pro zatravnění ve zvláště chráněných územích (národní park, chráněná krajinná oblast, přírodní rezervace, přírodní památka apod.) je nutné použít regionální travinobylinné osivo. Jeho dodavatele vám poradí místní orgán ochrany přírody (Správa NP / CHKO).