Stromy

Opatření / Stromy

Popis opatření

Stromy mají zásadní krajinotvorný význam a vždy byly neodmyslitelnou součástí naší krajiny. Pouze v době kolektivizace byly považovány za překážku intenzivnímu hospodaření, a proto byly z krajiny cíleně odstraňovány. Bez stromů to ale nejde a jejich absence způsobuje větrnou erozi. Stromy se proto začaly vracet alespoň ve formě větrolamů.

Důležité je vysazovat původní druhy v dostatečné vzdálenosti od sebe, aby měly dostatek prostoru pro kořeny i větve, a mohli z nich vyrůst dostatečně silní a odolní jedinci. Stromy je možné vysazovat samostatně jako solitéry, kolem polních cest nebo podél hranice pozemku, ve formě stromořadí, alejí nebo větrolamů. Další možností je vysazovat pravidelné či náhodné skupiny stromů rozmístěné v polích nebo na loukách.


Přínosy stromů:

  • Přispívají k lepšímu mikroklimatu na místě.
  • Tlumí silné větry, takže pomáhají zachycovat odvátou půdu či sníh a hromadí je kolem sebe,  eliminují tak erozi a zachycují vláhu.
  • Díky hlubokým kořenům zabraňují smývání živin z polí do vodních toků a podzemních vod. Spolu s živinami z velkých hloubek, kam se kořeny běžných plodin nedostanou, je vytahují do svých nadzemních části. S opadem listů je zase vrací na povrch půdy, přispívají tak ke koloběhu živin v přírodě a krmí půdní organizmy.
  • Slouží jako útočiště pro živočichy (hnízdiště pro ptáky, kteří se pak živí škůdci pěstovaných plodin, neoraná půda pod stromy slouží jako útočiště pro půdní edafon, odkud může po orbě opět kolonizovat pole).
  • V neposlední řadě lze staré stromy výhodně zpeněžit jako kvalitní dřevo pro nábytek, podlahy, dýhy nebo hudební nástroje.

Na výsadbu stromů do volné krajiny lze čerpat finance z dotačních programů na obnovu krajiny. Pokud zemědělec o výsadbu stromů nemá zájem, může se s ním vlastník dohodnout, že stromy vysadí a bude o ně pečovat sám. Na zbytkové ploše pak může zemědělec nadále hospodařit obvyklým způsobem.

​Omezení: Pro výsadbu dřevin ve zvláště chráněných územích (národní park, chráněná krajinná oblast, přírodní rezervace, přírodní památka apod.) je nutný souhlas orgánu ochrany přírody. Nelze získat souhlas s výsadbou dřevin, pokud by výsadba byla v rozporu s předmětem ochrany (např. výskyt vzácných světlomilných druhů rostlin a živočichů na loukách nebo přirozeně bezlesích plochách jako jsou strmé svahy a skalnaté výchozy).